Работна среща на екипа по проект „Горите и земите на орела“ се проведе през тази седмица на територията на Североизточно държавно предприятие. Експерти от Изпълнителната агенция по горите, Българското дружество за защита на птиците, Министерството на околната среда и водите и Североизточното предприятие посетиха няколко обекта, на които е извършено залесяване с местни видове. Лесовъди от стопанствата в ДГС-Генерал Тошево, ДЛС-Балчик и ДГС-Добрич показаха на колегите си новосъздадени по проекта лесозащитни пояси, както и трансформации на иглолистна гора в широколистна. Новите пояси ще създадат отлични местообитания за този вид, което и е целта на „Горите и земите на орела“.


Проектът „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС, има за цел да опази този рядък вид и да съхрани биологичното разнообразие на горите в България. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП. Периодът за изпълнение е 5 години, а различните дейности ще бъдат реализирани на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Югоизточна и Североизточна България.