Slider

Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Моят разказ за гората – Седмица на гората 2020

Моят разказ за гората – Седмица на гората 2020

Тази година за 95-ти път се отбелязва Седмицата на гората - празник на лесовъдската колегия, на горските инспектори, надзиратели и многобройните служители и работници в горите. Празничната седмица по традиция се отбелязва с много инициативи и забавления за малки и...

Гори и биоразнообразие – международен ден на горите

Гори и биоразнообразие – международен ден на горите

На 21 март отбелязваме Международния ден на горите. Тази година мотото на инициативата е „Гори и биоразнообразие". Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в България, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на...

Партньорска среща по проекта се проведе в Сливен

Партньорска среща по проекта се проведе в Сливен

На 10 и 11 февруари в гр. Сливен се проведе партньорска среща на екипа за управление и изпълнение на новия европейски проект на ИАГ с работно заглавие „Горите на орела“, финансиран по програма LIFE на Европейския съюз. Домакин на събитието беше ЮИДП, в чиято сграда се...

Стартира процесът по подписване на споразумения за партньорство към новия проект на ИАГ по програма LIFE на ЕС

Стартира процесът по подписване на споразумения за партньорство към новия проект на ИАГ по програма LIFE на ЕС

Официално бе дадено началото на новия проект на Изпълнителна агенция по горите по програма LIFE на Европейския съюз. Вчера бенефициерите по проект „Мерки за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, стартираха процеса по подписване на...

Резултатът от съвместните действия на ИАГ и БДЗП е успешното приключване на проекта за опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания – горите

Резултатът от съвместните действия на ИАГ и БДЗП е успешното приключване на проекта за опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания – горите

На 27 юни 2019 г. – Националния ден на орела, се проведе заключителната среща по проект „Опазване на ключови местообитания на малкия креслив орел в България“ на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), финансиран от...

Успешно приключиха последните обучения по проект „Горите на орела“

Успешно приключиха последните обучения по проект „Горите на орела“

Четири обучения за служители от регионалните дирекции по горите бяха проведени в периода от 3 до 13 юни 2019 г. по проект „Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел", по програма LIFE на Европейския съюз. Общо 200 експерти по контрол и опазване на...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

Партньори