Slider

Ние пазим горите и орлите на България

За проекта

Проект Земите и горите на орела цели дългосрочното опазване на популацията на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови. Проектът се осъществява на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Новини

Успешен старт за проект „Земите и горите на орела“

Успешен старт за проект „Земите и горите на орела“

Участниците в първия надзорен съвет на проект „Земите и горите на орела“ се обединиха около мнението, че въпреки извънредната обстановка с страната и света, стартът на проекта е бил успешен. В средата на миналата седмица, вземайки под внимание всички необходими мерки...

Дари гора за орела

Дари гора за орела

По повод 27 юни – Ден на орела стартира кампания „Дари гора за орела“. Кампанията има за цел да се съберат средства необходими за полагането на грижи за новосъздадена гора за малкия креслив орел. След засаждането на гората, за да оцелеят младите дръвчета, е нужно да...

Започна възстановяване на 119 дка полезащитни пояси

Започна възстановяване на 119 дка полезащитни пояси

Започна възстановяването на 119 декара полезащитни горски пояси в две стопанства от системата на Североизточното държавно предприятие (СИДП). 37 декара от тях са на територията на ДГС-Добрич, а 82 декара на ДЛС-Балчик. Дейностите по възстановяване на полезащитните...

„Дърво на бъдещето“ за по-добро бъдеще на орела

„Дърво на бъдещето“ за по-добро бъдеще на орела

„Дървото на бъдещето“ е резултат от иновативната лесовъдна практика, наречена „Заарландски метод“. Пряката и дългосрочна цел от прилагането на метода е извеждането на сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина. При тази практика се използва...

План за спасяване на планетата

План за спасяване на планетата

Европейската комисия излезе с дългоочаквана Стратегия за биологичното разнообразие и селското стопанство. Документите ще представят основните характеристики на политиките на ЕС в областта на биоразнообразието и селското стопанство за следващото десетилетие. Приети по...

Малкият креслив орел

Малкият креслив орел е гнездещо-прелетен и мигриращ вид. В миналото е бил често срещан, но след средата на ХХ век става все по-рядък. Понастоящем близо 50% от популацията му у нас (над 600 гнездящи двойки) е концентрирана в Източни Родопи, Сакар, Дервентските възвишения и Странджа. Включен е в Червената книга на България в категорията уязвим. На територията на България е защитен от закона вид.

Дейности

b3lineicon|b3icon-map-location||Map Location

Научно-изследователски

b3lineicon|b3icon-trees||Trees

Консервационни

b3lineicon|b3icon-eye||Eye

Мониторингови

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Комуникационни

b3lineicon|b3icon-books-apple||Books Apple

Образователни

b3lineicon|b3icon-presentation||Presentation

Обучения

Партньори