Снимка: Unsplash

Днес – 21 март, е денят, посветен на горите. Горите са една от ключовите екосистеми на планетата, поддържащи условията за нашия живот – осигуряват кислород, помагат за захранването на подпочвените води, които са единственият източник на вода за реките в безводните месеци, пречистват въздуха, осигуряват храна и животоспасяващи лекарства, улавят и съхраняват големи количества въглероден диоксид, с което допринасят за намаляване на промените в климата, източник са на различни суровини . Тази година темата на инициативата е „Гори и здраве“.

Здравето на горите е условие за здравето на хората. Опазването и устойчивото управление на горите е един от най-добрите начини за защита на нашата планета и на самите нас. За последните 30 години площта на горите в Европа са е увеличила с 9%. Въпреки това, всяка година светът губи над 10 милиона хектара гори, което се равнява на територията на Исландия.

Темата на празника представя някои от ползите от горите за здравето на хората:

  • Горите осигуряват хранителни продукти като плодове, гъби, мед, ядки. Някои общности разчитат изцяло на горите като източници на храна.
  • Над 50 000 вида горски растения се използват за медицински цели.
  • Горите са място за отдих. Неслучайно туризмът, основан на природата, расте три пъти по-бързо в сравнение с конвенциалната туристическа индустрия като цяло и в момента представлява приблизително 20% от глобалния пазар.
  • Проучвания намират връзка между увеличението на зелените площи и дърветата в градовете с намаляване на затлъстяването и престъпността. Например степента на затлъстяване на децата, живеещи в райони с достъп до паркове, е по-ниска, отколкото при тези с малък или никакъв достъп до зелени площи.
  • Горите и парковете се грижат за физическото и менталното здраве. Те са места, където хората осъществяват социални контакти, спортуват, намаляват стреса. Научни изследвания доказват, че намаленият контакт с природната среда води до увеличаване на появата на хронични възпалителни заболявания. Японската агенция по горите въведе термина „forest bathing“, практиката, регистрирана като научно одобрен метод за терапия, предназначена за насърчаване на здравословен начин на живот.
  • Работни места – Горското стопанство и дървообработващата промишленост осигуряват заетост за повече от 2,6 милиона души в Европа. В селските региони в България горското стопанство е един от основните работодатели на населението.
  • Не на последно място горите имат естетическа стойност и пораждат чувство за принадлежност. Обект са на много образователни дейности и научни изследвания.

© Jake MelaraЗагубата на гори означава и загуба на незаменими местообитания за животинския и растителен свят. Тяхното възстановяване е основна цел на проектите на Българското дружество за защита на птиците „Земите и горите на орела“ и  „Зеленият пояс на Югоизточна България“.

Проект „Земите и горите на орела“ се осъществява от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия. Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в страната ни, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на нови, е фокусът на дейностите по проекта.

Проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, се финансира по Програма за застрашени ландшафти (ELP) и се осъществява от Българско дружество за защита на птиците, Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП), Фондация „По-диви Родопи“ BirdLife Европа и Централна Азия. Целта на проекта е възстановяването на местни ксеротермни гори, пасища и речни галерии, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатичните изменения в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи.

Датата, на която се отбелязва Международния ден на горите, е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и е подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На този ден – 21 март вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен растителен и животински свят.