Защитена зона "Хърсовска река"

Описание

Мястото обхваща скалисто суходолие на Хърсовска река, разположено в Добруджа, югоизточно от гр. Силистра. На север достига до с. Войново, на юг до с. Безмер, като обхваща и суходолието на изток от с. Попрусаново до с. Средище.

Мястото представлява суха речна долина, където водите се губят в карстовия терен. Значителна част от суходолието, главно по хълмовете, е покрита с първични дъбови гори от цер, на места примесени с граница и виргилиев дъб. Речното корито е обрасло със смесени гори от обикновен габър и полски клен, а на места и с вторични гори и храсталаци от келяв габър, както и изкуствени тополови насаждения.

Ливадите по суходолието са обрасли с тревни съобщества с преобладаване на белизма, луковична ливадина и др. (Бондев, 1991). Долината е сравнително права, но при с. Кутловица образува много завои. На много места по суходолието има отделни ниски скали скални масиви, които в южната и северната му част се издигат до 60 – 70 m височина. Около суходолията са разположени селскостопански площи.

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Хърсовска река“.

Птиците в защитената зона

В района на защитената зона досега са установени 109 вида птици, от които 28 са вписани в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 47 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашен в категория SPEC1 e включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 15 вида, в SPEC3 – 45 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на ЗБР, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 30 са вписани също в приложение І на Директива 79/409/ЕИО.

Защитена зона „Хърсовска река“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 5–7 двойки на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията. Защитената зона се използва като място, на което спират за почивка малки кресливи орли, мигриращи от северните популации. Мястото се използва за почивка от няколко часа до няколко дни.

Суходолието на Хърсовска река е едно от най-значимите места в страната за червения ангъч, късопръстия ястреб, черната каня, малкия креслив орел и белоопашатия мишелов, където тези видове гнездят в значителни количества. По Хърсовска река се срещат представителни гнездови популации и група от видове, характерни за откритите пространства и преходните местообитания на границата на гората – градинската овесарка, синявицата, горската чучулига, полската бъбрица, червеногърбата сврачка и челночелата сврачка. В района преди много години са гнездили белоглавият лешояд и скалният орел.

Реещите се птици използват суходолието на Хърсовска река като миграционен коридор – част от западно-черноморския прелетен път Via Pontica. Независимо че не са правени цялостни проучвания на миграционните потоци в района, е установено че от тук прелитат ята бели щъркели, а също и грабливи птици, включително световнозастрашеният степен блатар.

Заплахи за защитената зона

Безпокойство

Защитената зона е заобиколена от земеделски земи и е частично изолирана от други територии поддържащи подобни местообитания, с изключение на защитена зона „Лудогорие“. Поради наличие на селища по границите на мястото достъпът до определени части от нея е силно улеснен. Територията е чувствителна към дейности, причиняващи безпокойство на птиците, особено на тези, гнездящи по скалите – скално катерене, делта- и парапланеризъм, иманярство, както и туристически дейности през гнездовия период.

Лов и бракониерство

Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на птиците. В района все още съществува като практика отстрелването на дневни и нощни грабливи птици за трофеи или под предлог, че са вредни, както и вземането на млади птици от гнездата им.

Интензивно земеделие

Интензивното земеделие, включващо употребата на изкуствени торове, пестициди, инсектициди и дори отрови има директно отрицателно влияние върху птиците и тяхната хранителна база.