Защитена зона "Суха река"

Описание

Мястото обхваща долината на Суха река с прилежащите ѝ суходолия, скали и скални венци по склоновете. Разположено е в Добруджа, северно от гр. Добрич и обхваща участъка от с. Карапелит на юг до с. Краново на север. Реката почти изцяло се губи в карстовия терен. Между селата Ефрейтор Бакалово и Брестница тя преминава в язовир с дължина 7–8 км.

Хълмовете по суходолието са обрасли с дъбови гори, по-рядко само от цер, по-често смесени гори от цер и келяв габър, на места с мъждрян. Откритите пространства около долината са заети със селскостопански земи и пасища, обрасли с тревни съобщества с преобладаване на белизма, луковична ливадина и др. (Бондев, 1991). Язовирът е обрасъл по бреговете с водолюбива растителност, а водната му повърхност е покрита на места с дребна водна леща и отделни участъци с роголистник. Скалите и скалните венци са предимно варовикови и със средна височина около 20 м, с множество ниши, корнизи и малки пещери.

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Суха река“.

Птиците в защитената зона

В защитена зона „Суха река“ са установени 192 вида птици, от които 80 са вписани в „Червената книга на Република България“ като редки или застрашени от изчезване. От срещащите се видове 90 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени в категория SPEC1 са описани 10 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 24 вида, в SPEC3 – 56 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 72 вида, включени в приложение 2 на ЗБР, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 66 са вписани също в приложение І на Директива 79/409/ЕИО.

 

Защитена зона „Суха река“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 3–5 двойки на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията. Защитената зона се използва като място, на което спират за почивка малки кресливи орли, мигриращи от северните популации. Мястото се използва за почивка от няколко часа до няколко дни.

„Суха река“ е едно от най-значимите места в страната за червения ангъч, белоопашатия мишелов, малкия креслив орел и бухала, където тези видове гнездят в значителни количества. В мястото се срещат представителни гнездови популации и групи от видове, характерни за откритите пространства и преходните местообитания на границата на гората – градинската овесарка, синявицата, късопръстата чучулига, горската чучулига, полската бъбрица, совоокия дъждосвирец, ястребогушото коприварче, червеногърбата сврачка и черночелата сврачка.

„Суха река“ е един от най-важните миграционни коридори в Добруджа, като се явява типично място с тесен фронт на миграция за щъркели и грабливи птици по западночерноморския прелетен път Via Pontica. Ежегодно по време на есенна миграция от тук преминават повече от 37 000 щъркела и 5000 грабливи птици. Част от птиците продължават своя път към долината на р. Провадийска, а друга част – към долината на р. Батова.

Заплахи за защитената зона

Безпокойство

Защитената зона е заобиколена от земеделски земи и е частично изолирана от други територии, поддържащи подобни местообитания. Поради наличие на селища по границите на мястото достъпът до определени части от него е силно улеснен. Територията е чувствителна към дейности причиняващи безпокойство на птиците, особено на гнездящите по скалите. Такива дейности са скалното катерене, иманярството и туристически дейности през гнездовия период. Ловът и бракониерството също са причина за безпокойство на птиците.

Интензивно земеделие

Интензивното земеделие, включващо употребата на изкуствени торове, пестициди, инсектициди и дори отрови има директно отрицателно влияние върху птиците и тяхната хранителна база. Пасищата и ливадите са застрашени от разораване и превръщане в земеделски земи, както и от прекомерна паша. Водоемите често биват замърсявани с отпадни води от малки предприятия в района.

Ветроенергийни паркове

Потенциална заплаха, както за местообитанията, така и за птиците в района е изграждането на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Вятърните генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност и съответно намаляване на техните популации.