Защитена зона "Странджа"

Описание

Защитена зона „Странджа“ обхваща части от едноименната планина, разположена в най-югоизточната част на България. На юг и югозапад следва държавната ни граница с Република Турция, на изток – Черно море между Царево и с. Резово, а на север върви по рида Босна, който е главен вододел между р. Велека и реките Ропотамо, Факийска, Изворска, Дяволска и Караагач. Главната река, протичаща през орнитологично важното място, е Велека с нейния водосборен басейн. По-малка част от територията се пада на водосбора на граничната р. Резовска. Долината на р. Велека е обградена от ниски планински хълмове, предимно обрасли със стари гори. Районът е слабонаселен и сравнително слабо повлиян от човешкото присъствие.

Защитена зона „Странджа“ се характеризира с голямо разнообразие на местообитанията, като доминиращи са широколистните гори с подлес от лавровидни храсти и средиземноморски видове. Високите части са обрасли с дъбови гори от източен горун, благун, цер, смесени с източен бук и други дървесни видове. Естествени гори от източен бук с богат подлес от вечнозелени храсти заемат доловете и сниженията по склоновете. В подлеса на буковите и горуновите гори се срещат някои терциерни реликти – странджанска зеленика, странджанска боровинка, странджанско бясно дърво, мушмула и други.

Откритите пространства са представени с ливади, пасища, горски поляни, смесени със степни растителни съобщества от пасищен райграс, обикновен сеноклас, броеничеста ливадина и със значително участие на едногодишни бобови и житни треви от средиземноморски и субсредиземноморски тип.

Изоставените ниви заемат голяма част от откритите пространства. Поречията са обрасли с крайбрежни храсталаци и горска растителност, главно бяла върба, тритичинкова върба и елша и периодично заливани участъци с хигрофтна и хидрофилна растителност. За приустийните части на реките Велека и Резовска са много характерни крайречните (лонгозни) гори с преобладаване на полски ясен. Сравнително малък е относителният дял на крайбрежните скали и пясъчни плажове с псамофитна растителност, както и на земеделските площи.

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Странджа“.

Птиците в защитената зона

На територията на защитена зона „Странджа“ са установени 260 вида птици, от които 108 са включени в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 112 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени в категория SPEC1 са включени 12 вида, а като застрашени в Европа, съответно в категория SPEC2 – 29 вида, в SPEC3 – 71 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 96 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. Те са вписани също в Приложение І на Директива 79/409 на ЕС.

Защитена зона „Странджа“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 12–15 двойки на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията. Защитената зона се използва като място, на което спират за почивка малки кресливи орли, мигриращи от северните популации. Мястото се използва за почивка от няколко часа до няколко дни.

Защитената зона е едно от най-важните места в България от значение за ЕС за 15 застрашени видове птици – черен щъркел,  орел змияр, малък креслив орел, скален орел, малък орел, сив кълвач, среден пъстър кълвач, белогръб кълвач, горска чучулига, голям маслинов присмехулник, градинска овесарка, полубеловрата мухоловка, земеродното рибарче, голямата пъструшка и средиземноморски буревестник.

По време на миграция в района могат да се наблюдават 5 световнозастрашени вида – малкият корморан, къдроглавият пеликан, белооката потапница, ливадният дърдавец и водното шаварче. Долното течение на река Велека е място с тесен фронт на миграция за реещите се птици. Почти всички щъркели и грабливи птици, прелитащи по черноморския прелетен път Via Pontica, преминават над Странджа планина, като грабливите птици често нощуват в горите.

Заплахи за защитената зона

Интензивни човешки дейности

Защитена зона „Странджа“ е слабонаселена във вътрешността, но крайбрежието през последното десетилетие започна силно да се урбанизира.

Територията е уязвима главно от човешки дейности, свързани с управлението и ползването на горите, както и към общото развитие на района.

Крайбрежната ивица е подложена на интензивно застрояване и урбанизация в резултат на развитието на туризма. Това води до влошаване и дори разрушаване на крайбрежните местообитания. По-голямата част от земеделските земи са изоставени и започват да обрастват с рудерална и храстова растителност. Намаляването на пашата, последвано от сукцесия на горите води до загуба на тревните местообитания за птиците.

Развитието на инфраструктурата в района не винаги е съобразено с екологичните изисквания на поставените под защита екосистеми и може да доведе до разпокъсване и влошаване на качеството на ценни местообитания.

Има инвестиционни намерения за изграждане на язовири по поречието на Велека, което ще окаже значително отрицателно влияние на обширни територии от Странджа.

Безпокойство

Територията е чувствителна към дейности, причиняващи безпокойство на птиците, особено на гнездящите по скалите. Такива са скалното катерене, делта- и парапланеризма, иманярството, както и туристически дейности през гнездовия период.

 

Ветроенергийни паркове

Особено опасни за мигриращите птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване и ще водят до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Ветровите генератори ще бъдат бариера за хилядите реещи се дневни и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност сред тях, и в резултат – намаляване на техните популации.

Пожари

Сухите тревни местобитания са особено застрашени от пожари – както естествени, така и причинени от човека.