Защитена зона "Лудогорие"

Описание

Защитената зона се намира в Североизточна България и съответства на географската област Лудогорие, но включва територии и от Западна Добруджа. Територията ѝ попада в рамките на 14 общини от областите Русе, Силистра и Разград.

Релефът е равнинно-хълмист с характерни форми – каньоновидни суходолия, льосовидни блюдца, карови полета. Половината от общата площ на мястото е заета от широколистни гори, а другата половина са обработваеми площи и пасища. Горите са предимно смесени от сребролистна липа с обикновен габър или цер, на места и с горун и полски клен. Преобладават горите с издънков произход. Има и големи площи изкуствени насаждения от акация.

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Лудогорие“.

Птиците в защитената зона

В защитената зона са установени са 115 вида гнездящи птици, от които 31 са включени в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 51 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени в категория SPEC1 са описани 2 вида царски орел  и ливаден дърдавец, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 18 вида, в SPEC3 – 32 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 31 вида, включени в приложение 2 на ЗБР, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 29 са вписани в приложение І на Директива 79/409/ЕИО.

Защитена зона „Лудогорие“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 25–30 двойки на малкия креслив орел.

Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията. Защитената зона се използва като място, на което спират за почивка малки кресливи орли, мигриращи от северните популации. Мястото се използва за почивка от няколко часа до няколко дни.

Лудогорието е едно от най-важните места в България от значение за ЕС за опазването на 9 гнездящи вида – малък креслив орел, черна каня, белоопашат мишелов, червен ангъч, горска чучулига, градинска овесарка, козодой, синявица и черночела сврачка. Повечето от тези видове предпочитат пространството между гората и откритите територии, както и мозаечни местообитания. Много други грабливи птици гнездят в Лудогорието в значителни количества, като използват горите и скалните венци по суходолията за гнездене, а откритите пространства наоколо – за намиране на храна.

Заплахи за защитената зона

Безпокойство

Мястото е заобиколено от земеделски земи и е частично изолирано от други територии с горски местообитания с изключение на защитена зона „Хърсовска река”, разположено в близост до източната му граница. Поради наличие на селища по границите на мястото достъпът до определени части е силно улеснен.

Местообитанията са чувствителни към човешките дейности, включително и тези причиняващи безпокойство на птиците, каквито са нерегулираното практикуване на скално катерене, делта- и парапланеризъм, иманярството, както и туризъм през гнездовия период. Ловът и бракониерството също водят до безпокойство на птиците.

Пожари

Горските пожари (умишлени пожари) влошават качеството на горските местообитания и безпокоят птиците по време на гнездовия период. Сухите пасища са силно уязвими от пожари, както естествени, така и причинени от човека.

Интензивно земеделие

Интензивното земеделие, включващо употребата на изкуствени торове, пестициди, инсектициди и дори отрови има директно отрицателно въздействие върху птиците и тяхната хранителна база. Упадъкът на животновъдството, охрастяването, облесяването и разораването на пасищата води до загуба на ценни тревни местообитания за птиците.