Защитена зона "Емине"

Описание

Защитената зона обхваща най-източните части на Стара планина от с. Паницово на запад до нос Емине на изток. На север се простира до долината на р. Двойница, а на юг достига до селищата Ахелой и Каблешково, като обхваща и северната част на Бургаския залив. При нос Емине брегът е стръмен и скалист.

Самият бряг представлява тясна чакълеста ивица, над която се издига стръмна до отвесна скала, на места обрасла с храсталаци. В района преобладават тревни съобщества от белизма, луковична ливадина и др. На места по склоновете и овразите са разпръснати храсталаци предимно от драка, както и вторични гори от дъб  (Бондев, 1991).

Планинската част е покрита предимно с широколистни гори. В равнинната част преобладават селскостопанските земи с отделни части от естествена растителност и малки влажни зони. 26% от площта на мястото е заета от плитките води на северната част на Бургаския залив.

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Емине“.

Птиците в защитената зона

На територията на защитената зона са установени 218 вида птици, от които 91 са включени в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 96 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени в категория SPEC1 са описани 8 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 29 вида, в SPEC3 – 59 вида. Мястото обхваща подходящи местообитания за 79 вида, включени в приложение 2 на ЗБР, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 73 са вписани също в приложение І на Директива 79/409/ЕИО.

Защитена зона „Емине“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 3–5 двойки на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията.

Защитената зона е разположена на прелетния път Via Pontica и има световно значение като типично място с тесен фронт на миграция за прелитащите над него пеликани, щъркели и грабливи птици. Мигриращите птици се струпват, преди да преминат Стара планина именно в тази част, поради факта, че е сравнително най-ниската и лесна за преминаване преграда. Щъркелите и пеликаните често летят направо през Бургаския залив. Гористата част се използва от мигрантите – главно грабливите птици, за хранене и нощуване. В равнинните части южно от планинските склонове нощувалите и прелитащите мигранти набират височина.

Крайбрежните скали и акваторията на Емине са едни от малкото в България, където постоянно се среща средиземноморският буревестник. Емине е едно от най-важните места в страната от значение за ЕС още за големия маслинов присмехулник, горската чучулига, полубеловратата мухоловка, средния пъстър кълвач, синявицата, малкия креслив орел, късопръстия ястреб, черногърбото каменарче, речната рибарка и белочелата рибарка. През зимата в крайбрежните морски води се концентрират значими количества черногуши гмуркачи, кафявоглави потапници и други водолюбиви птици.

Заплахи за защитената зона

Интензивни човешки дейности

Крайбрежните територии на защитената зона са пряко застрашени от застрояване и увеличаване на туристическата преса, вследствие развиващия се масов туризъм. Един от най-големите летни курорти по Черноморското крайбрежие – Слънчев бряг, се намира в границите на мястото. Поради бързото развитие на курорта и интензивното строителство в съседство с него част от съществуващите крайбрежни дюни, както и пасища, ливади и малки горички вече са унищожени.

В северната част на Емине започва бързо застрояване на района въпреки несъгласието на местното население. Туристическият натиск ежегодно се засилва не само по крайбрежието, но и навътре в сушата и в планинските части. Турове с моторни превозни средства извън съществуващите пътища (т.нар. „off road”) и свързани с него туристически дейности по планинските пасища и ливади през последните години започват да стават много популярни и водят до влошаване и унищожаване на тревните местообитания.

Ветроенергийни паркове

Особено опасни за мигриращите птици са плановете за изграждане на ветроенергийни паркове. Те ще затрудняват свободното придвижване на птиците и ще доведат до фрагментиране на местообитанията на мигриращите и зимуващите птици. Вятърните генератори ще бъдат бариера за хиляди реещи се мигриращи птици и нощни мигранти по пътя им на юг и на север и ще причинят значителна смъртност и съответно намаляване на техните популации.

Интензивен риболов

Морската акватория е обект на много интензивен риболов, както със стационарни, така и с плаващи мрежи. Траленето, което през последното десетилетие активно се практикува в района, води до унищожаване на морските екосистеми и влошава местообитанията на морските птици.