Защитена зона "Добростан"

Описание

Защитена зона „Добростан“ се намира в Западни Родопи и носи името на едноименния планински рид. Територията обхваща и няколко съседни рида – Белочерковски рид, Кръстова гора, Черни рид и Чуката. На север мястото граничи с Горнотракийската низина, като границата преминава над гр. Асеновград, селата Червен, Долнослав, Орешец, Тополово, Новаково, Узуново и Паничково. От запад за естествена граница служат долините на р. Чепеларска и Манастирска река, а от юг Давидковска река, р. Арда и яз. „Кърджали“. Източната граница на мястото е по реките Боровица и Яйлъдере. Добростан е средно- и високопланинска територия със сложен ридов релеф, прорязан от речни долини.

Най-голяма площ от територията заемат горските местообитания предимно от широколистни, иглолистни и смесени гори. В по-ниските части добре изразен е пояса на горите от космат и виргилиев дъб с представители на кленовите, също и гори от сребролистна липа. Без изключения тези гори имат издънков произход. На по-високите части са разпространени смесените гори от мизийски бук, горун, обикновен габър и воден габър, както и най-големият защитен масив от черен бор в страната. Над тях се срещат групи на цар-борисовата ела. В южните части се срещат гори от обикновен бук и иглолистни гори от бял бор и смърч. Смърчовите гори покриват и връх Преспа – най-високата точка в Добростан с около 2000 м надморска височина.

По заравнените била и по склоновете има открити пространства – ливади и пасища с тревна растителност. Голям е процентът и на площите с храстови съобщества. Сред естествените местообитания са разпръснати земеделски земи, създадени на мястото на гори от мизийски бук и горун. В Добростан се срещат над 100 вида енедмични растения.

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Добростан“.

Птиците в защитената зона

В защитената зона са установени са 149 вида птици, от които 47 са включени в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 60 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени в категория SPEC1 са описани 4 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 21 вида, в SPEC3 – 35 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 46 вида,включени в приложение 2 на ЗБР, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 37 са вписани също в приложение І на Директива 79/409/ЕИО.

Защитена зона „Добростан“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 2–4 двойки на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията.

„Добростан“ е мястото в България където се счита, че все още гнезди с най-многочислената популация на белошипата ветрушка, която е застрашена от изчезване в света. Той е от световно значение като представителен район за Средиземноморския биом. В „Добростан“ се срещат nет биомно-ограничени вида, характерни за този биом – планински кеклик, черноглава овесарка, скална зидарка, испанско каменарче и червеногушо коприварче.

Районът е от световно значение и за царския орел. Във високите части на планината се срещат видове, характерни за иглолистните гори, като лещарката, глухаря и белогърбия кълвач.

Добростан е едно от най-важните места в страната от значение за ЕС за 12 вида птици, тъй като поддържа значими гнездови популации на египетския лешояд, скалния орел, царския орел, осояда, орела змияр, сокола скитник, белошипата ветрушка, лещарката, глухаря, бухала и козодоя.

Районът е и един от най-важните в Европа за опазването на керкенеза, чухала и зеленогушата овесарка. Поддържа също значими гнездови популации на черния щъркел, белоопашатия мишелов, малкия орел, черния кълвач, сирийския пъстър кълвач, средния пъстър кълвач, горската чучулига, червеногърбата сврачка  и сивия кълвач.

Заплахи за защитената зона

Неподходящи земеделски дейности

Защитената зона е уязвима от осъществяването на неподходящи земеделски дейности, а също така и нерегулиран туризъм и ползване на водите.

Пашата се осъществява в близост до селищата. Отдалечените пасища не се използват пълноценно поради намаления брой селскостопански животни в сравнение с миналото. По тази причина, както и поради частичното обезлюдяване на района част от ливадите и пасищата биват изоставени, което води до сукцесия и влошаване качествата на важни за птиците местообитания.

Бракониерство

Пряка заплаха за птиците е бракониерството: отнемането на малки и на яйца от гнездата на грабливите птици, отстрелване на дневни и нощни грабливи птици, използване на капани и примки, а съща така и скалното катерене, движението с моторни превозни средства извън пътищата (включително т.нар. „off road”) и други.

Нарушаване на водния баланс

Изсичането на гори по поречията на планинските реки, както и изграждането на малки ВЕЦ нарушава цялостния воден баланс и има отрицателно въздействие върху обширни територии в защитената зона.

Инвестиционни намерения

Добростан е обект на сериозни инвестиционни намерения за развитие на добив на енергия от възобновими източници – чрез ветроенергийни паркове и малки ВЕЦ. Изграждането на ветроенергийни паркове ще възпрепятства свободното движение на птици, особено на грабливите, в значителна степен ще ограничи достъпа им до подходящи местообитания. Ветрогенераторите ще предизвикат висока смъртност на птици от директни сблъсъци. Изграждането на мини ВЕЦ-ове ще наруши общия воден баланс на територията, ще ограничи придвижването на рибата и ще окаже отрицателно влияние върху хранителната база на черния щъркел.