Защитена зона "Било"

Описание

Защитената зона „Било“ обхваща землищата на с. Сърнино, с. Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, област Добрич, с. Черноморци, с. Смин, с. Ваклино, с. Твърдица, община Шабла, област Добрич, с. Било, с. Белгун, с. Септемврийци и с. Нейково, община Каварна, област Добрич. Общата площ на защитената зона е 86 206,115 дка.

Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на местообитанията на видовете птици за постигане на тяхното благоприятно природозащитно състояние и възстановяване на местообитания на видове птици за подобряване на природозащитното им състояние.

За повече информация може да посетите официалното досие на защитена зона „Било“.

Птиците в защитената зона

 

Защитена зона „Било“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 0–1 двойка на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията.

Защитената зона е обявена с цел опазване в на следните видове птици: малка белочела гъска, полска бъбрица, червеногуша гъска, бухал, бял щъркел, черен щъркел, орел змияр, тръстиков блатар, полски блатар, ливаден блатар, синявица, тундров лебед, поен лебед, ловен сокол, сокол скитник, вечерна ветрушка, сив жерав, червеногърба сврачка, черночела сврачка, дебелоклюна чучулига, дропла, къдроглав пеликан, розов пеликан, осояд, златистопер дъждосвирец, малък ястреб, голяма белочела гъска, сива гъска, посевна гъска, речен дъждосвирец, орко, черношипа ветрушка, жълтокрака чайка, чайка буревестница, обикновен пчелояд, северен мишелов, брегова лястовица.