500 декара нови гори ще бъдат създадени през следващите четири години в ДГС-Генерал Тошево. През есента ще бъдат залесени 169 декара, като при 86 декара от тях ще има възстановяване на защитни горски пояси.

До края на годината ще бъде направена почвоподготовка на още 104 декара, като при тях залесяване предстои през 2021 година.  Средствата за тях са осигурени по Подмярка 8.4 „Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“.

180 декара нови гори ще има в стопанството благодарение и на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, към програма LIFE на ЕС. Партньори в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП, а целта му е да бъдат създадени нови местообитания за малкия креслив орел, да бъде опазен вида и съхранено биологичното разнообразие на горите в тази част на страната ни.

Залесяването ще се извърши изцяло с местни видове – цер, планински ясен и сребролистна липа. Фиданките за кампаниите ще бъдат осигурени от разсадниците на територията на СИДП, а при цера ще бъде използват жълъд, който ще бъде събран от работниците и служителите на ДГС-Генерал Тошево.