350 деца от гр. Сливен взеха участие в уроците по горска педагогика. Те се проведоха в периода 11–13 май 2022 г. от експерти от Изпълнителна агенция по горите и Югоизточно държавно предприятие гр. Сливен, част от екипа на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“. В 16-те обучителни кампании деца от първи и четвърти клас от IV ОУ „Димитър Петров“, III ОУ „Д-р Иван Селимински“ и НУ „Васил Левски“ учиха на открито за дивите животни в горите на България и как да различават техните стъпки, за съхраняването на биологичното разнообразие, за опазване на горите от пожари и бедствия, както и за ролята на малкия креслив орел, неговите местообитания и опазването им.

Мероприятията бяха организирани в изпълнение на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ LIFE18/NAT/BG/001051 по програма LIFE на ЕС.

Провеждане на обучителни кампании предстои и в други български градове, а ние ще ви разказваме своевременно за тях.

Снимки: ИАГ