30 години програма LIFE в България ще отбележи екипът на СИДП по време на Седмицата на гората. Изработеният от предприятието огромен транспарант с размери 200 на 300 сантиметра осигурява информация за свършеното по програмата в страната ни, както и за двата големи LIFE проекта, по които в момента работи екип от СИДП, един от които е „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“.

Българските гори от втората половина на 20-ти век до момента претърпяват значителни промени. От 60-те години до сега площта на горските територии  се увеличава с над 6 милиона декара, а запасът в горите се е увеличил с близо 500 милиона м3. През последните две десетилетия все по-голямо внимание се обръща и на устойчивото управление и опазване на горите. Традиционното залесяване в много случаи се замества с природосъобразни методи за естествено възобновяване на горите с местни видове.

Значителен принос за подпомагане на устойчивото стопанисване на горите от началото на века до момента имат европейските фондове и финансови инструменти, с финансирането от които са реализирани множество дейности в горите. Българските горски служби до момента са изпълнили общо над 150 проекта по Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма „Околна среда“, Оперативна програма „Административен капацитет“, програма ФАР, трансгранични и интер-регионални програми и т.н.

Положително въздействие през последните десетина години имат и успешно изпълнените проекти в горския сектор по програма LIFE на Европейския съюз. Тези проекти са ярък пример за успешно сътрудничество между държавната горска администрация, структурите, управляващи горски територии и неправителствените природозащитни организации.