На 4 и 5 септември в Шабла се проведе Фестивалът на хвърчилата. За 9-та година той стана повод да пуснем красиви хвърчила в небето, но и да поговорим за опазването на птиците и природата в района. В една от областите у нас, където се среща малкият креслив орел, разказахме на жителите на околността и на гостите за интересни факти за орела, за начина му на живот и за заплахите, с които се среща видът.

За любознателните деца, които искат да научат повече бяхме подготвили кратък куиз с награди. А в небето полетя лоямо хвърчило с призив за опазване на малкия креслив орел.

Фестивалът на хвърчилата се организира от община Шабла като част от дейностите от Плана за действие за опазване на червеногушата гъска, финансирани по ОПОС. Първото издание на фестивала се проведе през 2011 г. по идея и организация на БДЗП в рамките на LIFE проекта „Опазване на зимуващата популация на световно застрашената червеногуша гъска”.