Четири обучения за служители от регионалните дирекции по горите бяха проведени в периода от 3 до 13 юни 2019 г. по проект „Опазване на ключови горски хабитати на Малкия креслив орел“, по програма LIFE на Европейския съюз. Общо 200 експерти по контрол и опазване на горските територии, горски инспектори, юрисконсулти и др. взеха участие в „Създаване на мрежа от ключови заинтересовани страни за подпомагане правоприлагането, свързано с устойчивото управление и опазване на горските хабитати“.

Лектори от Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците представиха постигнатите резултати по проект „Горите на орела“ и устойчивостта им след неговото приключване; необходимостта от създаване на мрежа от ключови заинтересовани страни за подпомагане правоприлагането, свързано с устойчивото управление и опазване на горските хабитати; възможностите за използване на мобилни приложения за подпомагане работата по контрол в горските територии.

Обсъдени бяха важни, свързани с практическото прилагане на нормативната уредба, проблеми. Засегнати бяха въпросите за правата, задължения и отговорности на горските инспектори съгласно Закона за горите и Наредба №1 за контрол и опазване на горските територии, правомощията на горските инспектори и задълженията произтичащи от Закона за административните нарушения и наказания при съставяне на актове. Основните изисквания при маркиране на насажденията и при извеждането на видовете сечи, както и най-често допусканите пропуски и нарушения също бяха предмет на обсъждане.

При реализирането на обученията служителите в системата на Изпълнителна агенция по горите, взели участие в тях, поставиха множество въпроси, характерни за отделните региони на страната, обсъдиха и споделиха практически опит, дадоха идеи и предложения. Оценката на всички участници – обучители и обучавани, бе за правилно планирани дейности по проект „Горите на орела“ и успешно проведени обучения, необходими за устойчивото управление и опазване на горските местообитания.