Инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Агенцията по горите, откри осмото заседание на надзорния комитет по проект „Земите и горите на орела“.

Той поздрави екипа с напредъка по дейностите и отбеляза важността на поставените в рамките на проекта цели.

Разработването на регионална програма за полезащитните горски пояси на територията на СИДП ще даде насока за  бъдещи действия и политики за решаване  констатираните проблеми в тези важни съоръжения.

Инж. Тошев коментира, че предстоят срещи с представители на науката, както и заинтересовани страни по темата, за да могат да се вземат най-добрите решения.

По думите му този проект е  показател и много добър пример за обща работа и постигнати добри резултати между горските структури и природозащитни неправителствени организации. „Искам да дам увереност на екипа в изпълнение на поставените цели. Имаме готовност да разгледаме всички предложения за попълване на празноти в нормативната база, така че да се даде възможност за прилагане на необходимите  лесовъдски практики“ .

Паралелно с надзора, в периода 7-9 ноември се проведе и четвърта изнесена среща на екипа за управление и изпълнение на проекта.

Дейностите на LIFE проекта се  изпълняват от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българското дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.