Прилагането на Стратегията на ЕС за горите в контекста на устойчивото и природосъобразно стопанисване на горите,  обсъждаха на проведената на 24 януари т.г. конференция в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

В международния форум, организиран от Европейската асоциация на държавните горскостопански организации (EUSTAFOR) и Конфедерацията на европейските частни собственици на гори (CEPF) взеха участие представители на Европейския парламент (в т.ч. и др., Улрике Мюлер, Кармен Аврам и Джесика Полфярд), Европейската комисия, образователни институции, национални администрации, асоциации на заинтересовани страни (лесовъди, преработватели на дървесина и др.), неправителствени организации и т.н.

Особено внимание бе обърнато на важността за възстановяване на естествени за съответните територии гори, вкл. трансформацията на иглолистни култури в България, подпомагано от проектите на програма LIFE на Изпълнителна агенция по горите „Земите и горите на орела“ и стартиралия проект на ЮЗДП „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“.

Основната цел на конференцията бе свързана със засилване ролята на устойчивото и природосъобразно стопанисване на горите в Европейския съюз.

От българска страна във форума взеха участие инж. Николай Василев – началник отдел „Стратегии и планиране в горското стопанство“, Министерство на земеделието (и експерт „Горска политика и анализи“ по проекта на Изпълнителна агенция по горите „Земите и горите на орела“) и инж. Альоша Даков – заместник директор на „Югозападно държавно предприятие“ ДП, гр. Благоевград и ръководител на проект „Климатично-интелигентно управление на горите в Централна и Източна Европа“.

В рамките на проведените дискусии бяха засегнати множество въпроси, свързани с прилагането на Стратегията на ЕС за горите, в т.ч. подходите на Европейската комисия по отношение разработването на документа, правно обвързващия ангажимент за мониторинг на горските територии, включване на заинтересованите страни в горите в процесите на дефиниране на политики и законодателство, касаещи горите, развитие на устойчивото стопанисване на горите (особено в Западна и Северна Европа). Участниците в срещата разгледаха проблемите с природни нарушения, вредители и болести, възстановяване на природни местообитания и опазване на богатото биологично разнообразие в горските територии, горите и климатичните промени, изследователски дейности и иновации в горите.