Официално бе дадено началото на новия проект на Изпълнителна агенция по горите по програма LIFE на Европейския съюз. Вчера бенефициерите по проект „Мерки за опазване на Малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, стартираха процеса по подписване на споразумения, с които всеки един от партньорите се ангажира с изпълнението на конкретни дейности и задължения при реализирането на проекта. За период от пет години, проектни партньори на Изпълнителна агенция по горите ще са Югоизточно държавно предприятие – Сливен, Североизточно държавно предприятие – Шумен и Българско дружество за защита на птиците.

„Поздравявам колегите от Югоизточно и Североизточно държавни предприятия, чието партньорство е изключително важно, както при изпълнение на дейностите по проекта, така и за устойчивостта на постигнатите резултати. За втори път Изпълнителна агенция по горите ще работи съвместно с Българско дружество за защита на птиците. Сигурен съм, че доброто ни сътрудничество, обединяването и допълването на знания, опит и усилия от нашите експерти ще доведат до сериозни анализи и отново успешно ще приключим планираните дейности.“, каза в приветствието си към участниците инж. Димитър Баталов – главен секретар на ИАГ.

Проектът ще бъде реализиран на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Централна, Югоизточна и Североизточна България.

Основната му цел е свързана с дългосрочното опазване популациите на вида Малък креслив орел, чрез осигуряване на защита и устойчиво управление на съществуващите местообитания и създаване на нови такива.

Някои от основните очаквани резултати са свързани с картиране на нови гнездови местообитания, проследяване на вида със сателитни предаватели за идентифициране на миграционните пътища и потенциалните заплахи при миграция. В проекта са предвидени множество лесовъдски дейности, които ще бъдат извършени с цел опазване на Малкия креслив орел: на площ от 350 ха ще се приложи т. нар. „Саaрландски метод“ при извеждането на отгледни сечи в горите; 40 ха иглолистни култури, създадени на нетипични месторастения, ще бъдат превърнати в широколистни дъбови гори, характерни за регионите, в които ще бъдат създадени; ще се подобри състоянието на 40 ха и ще се създадат нови 13 ха полезащитни пояси и др.

Проектът цели опазването точно на Малкия креслив орел, защото този вид е показател за биологичното разнообразие. Той е характерен за българските гори и приоритетен за Европейския съюз. Характеризира се, като емблемата на проекта. Работейки за него ще се допринесе за опазването на много други видове птици, животни и техните местообитания – горите. Обхвата и дейностите по проекта са от изключителна важност, имайки предвид, че един от главните маршрути на миграция на вида от Европа към Африка – Виа Понтика, който следват и много други грабливи, водолюбиви и пойни птици, минава през територията на България — над Странджа планина и по бреговата ивица на Черно море.