Инициативата за опазване на старите гори в България се състезава за Европейската награда Натура 2000. Тя е добър пример за обединяване на усилия от страна на държавата и неправителствения сектор в името на природата. Номинацията е в категорията „съгласуване на интереси и възприятия“. Може да подкрепите номинацията с вашия глас.

Гласуването е в сила до 2 юни и вие може да определите финалистите, които ще бъдат наградени.

Страната ни е впечатлила журито с усилията на лесовъдите и природозащитниците, и политиките на държавата, насочени за защита и за подсилване значението на обществените и екологични функции на горите. В тази връзка бяха обявени 109 хиляди хектара от горските територии като гори във фаза на старост.  Площта на обявената територия е два пъти по-голяма от общата площ на резерватите в страната.

Тези гори са обявени със заповед на министъра на земеделието, храните и горите през 2016 г. със специален статут като се прилагат съответни режими за стопанисване, с цел поддържане на определени структури и елементи на екосистемите, като и създаване възможност за динамика и развитие на насажденията до „гора във фаза на старост“.

По този начин страната ни е една от първите в Европа, която изпълнява своите задължения и отговаря на европейските директиви за местообитанията, с което гарантираме поддържането на благоприятен природозащитен статус за отделните видове местообитания в защитените зони по Натура 2000. Общини като Ботевград, Севлиево и Кюстендил, последваха примера на държавата и обявиха част от общинските гори във фаза на старост за опазване. Това стана възможно и благодарение на двугодишните теренни проучвания за картиране на старите гори – общинска собственост, осъществени по проект на WWF.

Тази година за пети път Европейската комисия отличава забележителни достижения в управлението и опазването защитени зони от мрежата Натура 2000. Страната ни е сред номинираните 27 финалисти от 79 допуснати кандидатури, получени от всички страни в общността и Обединеното кралство.

Целта на наградите е да се насърчат и отличат най-успешните постижения в управлението на защитените зони от мрежата Натура 2000. По този начин се повишава осведомеността за мрежата и нейната роля за опазване на европейското природно наследство, като в същото време се популяризират социалните и икономически ползи.

Източник: Изпълнителна агенция по горите

Photo by: European commission