Надзорният комитет по проект „Земите и горите на орела“ ще проведе шестото си заседание на 23.11.2022 г. на територията на ДГС-Нова Загора. Паралелно с надзора, в периода 23-24.11. ще бъде и втората изнесена среща на екипа за управление и изпълнение.

Основната цел на заседанието е да се запознаят членовете на Надзорния комитет с напредъка при изпълнение на проекта, предстоящите задачи в краткосрочен и дългосрочен план, и някой въпроси от съществено значение за успешното изпълнение и приключване на проекта.

Срещата ще открие изпълнителният директор на ИАГ инж. Стоян Тошев, а задачите за трите дни ще представи новият ръководител на проекта инж. Росен Райчев. Постигнатото до момента, изпълнението и преизпълнението по различните дейности ще отчетат инж. Николай Василев и  Ваня Рътарова.

През вторият и третият ден, по време на изнесената среща на екипа за управление, постиженията си ще отчетат и партньорите от ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП. Ще бъдат обсъдени възможностите и евентуална необходимост от съществени промени в грантовото споразумение, като ще се  дискутира и възможното удължаване на периода за изпълнение на проекта, както и провеждане на допълнителни дейности, които не бяха предвидени първоначално.

Проектът „Земите и горите на орела“ (LIFE18 NAT/BG/001051) е продължение на проект „Горите на орела“, успешно приключил през 2019 г. Основната му цел е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови такива.  Финансирането е по програмата LIFE на Европейския съюз, а продължителността на проекта e 5 години, считано от 02.08.2019 г.