В срок до 30 септември 2021 г. се преустановяват сечите край източници на вода. Режимите и ограниченията относно провеждането на сечи в държавни горски територии се въвеждат със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите г-жа Десислава Танева.

Преустановяват се сечите в:

  • 15 метровата зона от двете страни на постоянни водни течения;
  • буферната зона, която включва 100-метрова ивица на реките Марица, Тунджа, Места, Струма, Арда, Лом, Цибрица, Огоста, Скът, Искър, Янтра, Вит, Съзлийка, Стряма, Осъм, Русенски Лом, Камчия, Велека и Резовска;
  • ивица от 15 м от всяка страна на поройните водни течения;
  • ивица от 200 м около язовири и езера (изкуствени и естествени водоеми);
  • горите в непосредствена близост (в радиус 20 м) от извори, кладенци, каптажи, водопои и други водоизточници, които не са включени в санитарноохранителните зони.

Със заповедите се въвеждат и още ограничения, които касаят сечта в горски насаждения, например считано от 1 януари 2021 г. средно годишното ползване от зрелите и презрели високостъблени гори, при провеждане на възобновителни сечи, да не надвишава 10 на сто по обем и площ от предвиденото ползване от тях, с натрупване, по Горскостопански планове за 10 годишния период на действие. При необходимост от провеждане на санитарни и принудителни сечи в тези насаждения, обема се приспада от определеното средно годишно ползване от зрелите и презрели високостъблени гори в горскостопанския план.

При маркиране на възобновителни сечи в зрели и презрели високостъблени гори, дърветата с диаметър над 30 см, измерен на височина 130 см, да се номерират на гръдна височина и да се отбелязват в карнет описа.