През последните две седмици екип на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) постави GPS-GSM предаватели на седем малки кресливи орли, с което общият брой на маркираните птици у нас стана десет. Три от предавателите бяха поставени през миналата година. Това е пилотна за България дейност в опазването и проучването на вида.

Маркираните птици са избрани от гнезда в няколко защитени зони от Натура 2000 в Югоизточна и Североизточна България. Всяко малко бе внимателно взимано от гнездото с помощта на алпийска техника, измервано и маркирано с предавател, след което връщано обратно. Предавателите се поставят по начин, който е абсолютно безопасен и не причинява неудобство на орела, който бързо свиква с него. Теглото на предавателите е по-малко от 3% от телесното тегло на птицата и се прикрепва за гърба ѝ, посредством тефлонови ремъци.

Освен взетите проби, от всяко от младите орлета, екипът събра и погадки за изследване на диетата на вида. Наличието в тях на костици, люспи от влечуги, пера от дребни птици и други остатъци от животни позволява с точност да се определят видовете, с които се храни малкият креслив орел в обитавания район.

БДЗП вече повече от 13 години изследва със сателитна телеметрия няколко вида птици (царски орел, египетски лешояд, белоглав лешояд, черен лешояд, морски орел, червеногуша гъска и други). Сателитната телеметрия ще ни позволи да проучим по-дълбоко и този вид и ще предостави по-детайлна информация за миграционния му път, предпочитаните места, на които спира за почивка, временните му местообитания, идентифицирането на заплахите и причините за смъртност по време на миграция – изключително важна стъпка при планирането на дейностите по неговото опазване.

Поставянето на GPS-GSM предаватели на млади малки кресливи орли се извършва в рамките на LIFE проекта „Земите и горите на орела“.