Кубрат, Тервел и Свобода – това са имената на  малките кресливи орли, на които през юли 2020 поставихме сателитни GSM предаватели. Оттогава следим полета и поведението им по време на първите им есенни и пролетни миграции.

Кубрат – малкият креслив орел, излюпил се в защитена зона „Дервентски възвишения“, в момента е в Турция, близо до устието на река Марица. Тервел – другата маркирана мъжка птица, допреди ден бе в Гърция, а в сега се намира в Румъния. Единственият женски малък креслив орел с предавател – Свобода, дълго време престоя в Африка, като преди дни стартира миграцията си и в момента е в Израел.

В рамките на LIFE проекта „Горите и земите на орела“ е планувано и поставянето на още седем сателитни GSM предавателя на малки кресливи орли през тази година. С част от тях ще бъдат маркирани млади птици от Северна България, ако се идентифицира подходящо гнездо.

Припомняме, че маркирането на млади кресливи орли от българската популация на вида се извършва за пръв път в страната ни. Данните от сателитната телеметрия ще разкрият много за миграцията на орела, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и за идентифициране на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция и зимуване.

Следете придвижванията на маркираните орли тук.