На 27 юни 2019 г. – Националния ден на орела, се проведе заключителната среща по проект „Опазване на ключови местообитания на малкия креслив орел в България“ на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) и Българско дружество за защита на птиците (БДЗП), финансиран от програмата LIFE+ на Европейския съюз. Проектът се осъществи за последните шест години на територията на 16 ключови защитени зони – част от мрежата НАТУРА 2000 в Югоизточна България.

Срещата откри д-р Илиан Точев, главен секретар на Изпълнителна агенция по горите, който благодари на експертния състав по проекта, осъществил дейности, важни за опазването на горския орел и българските гори.

„Българско дружество за защита на птиците работи с различни ведомства и институции, но това е първият проект, който реализираме заедно с голяма агенция. Това партньорство е изключително важно, както при изпълнение на дейностите по проект „Горите на орела“, така и за устойчивостта на постигнатите резултати“, подчерта г-н Стойчо Стойчев – директор „Природозащита“ в БДЗП.
Основните постижения на проекта бяха презентирани от инж. Ваня Рътарова и инж. Николай Василев. В резултат на извършените дейности, анализи, проучвания и изследвания за периода 2013 – 2019 г. са открити 77 активни гнезда на малкия креслив орел и 190 заети от двойки територии; локализирани са двете най-важни за вида места по време на миграция; разработени са два документа – Методика за измерване количеството и характеристиките на мъртвата дървесина и биотопните дървета в горските екосистеми към Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, както и Национален план за действие за малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода 2019 – 2028 г. за постигане състояние на сигурност през следващите 10 години на гнездовата популация на малкия креслив орел в страната; осигурено е устойчиво стопанисване на над 133 000 ха гнездови местообитания на вида чрез пилотно тестване и прилагане на модел за горска инвентаризация и планиране в четири държавни горски/ловни стопанства – ДГС Свиленград, ДГС Царево, ДЛС Граматиково и ДГС Крумовград; разработено е предложение за горско екологична дейност, предвиждащо плащания за стопани на гори, като компенсация за потенциални загуби и пропуснати ползи от опазването на вида; опазени са 430 ха хранителните местообитанията на вида; създадени са 17 „горско-екологични служби“ в цялата страна, където собственици на гори имат безплатен достъп до консултации и информация; проведени са над 30 обучения с повече от 500 участника, за повишаване капацитета на служителите, отговорни за опазване и стопанисване на горите; въведен е разширен лекционен курс за студенти от Лесотехническия университет за иновативни горскостопански практики, опазващи биоразнообразието; проведени са шест кампании „Аз пазя горите и орлите на България“, в които са наградени общо 56 участници; представени са възможности за разнообразяване на приходите от горите, като заначително постижение на проекта е подкрепата за разширяване на дейността на ДГС Кости с производство на манов мед и пчелни продукти. Множество срещи, международни конференции и сътрудничество, информационни материали и др. бяха осъществени в рамките на проекта.

Резултатите от проекта бяхя представени и на състоялото се последно дванадесето заседание на Надзорната група по проект „Опазване на ключовите местообитания на малкия креслив орел (Aquila pomarina) в България” по програма LIFE+ на Европейския съюз (28.06.2019 г.), с участието на изпълнителния директор на ИАГ инж. Мирослав Маринов, зам. изпълнителния директор инж. Росен Попсавов, д-р Илиан Точев – главен секретар на ИАГ, представители на БДЗП, МЗХГ, ЮИДП и ЮЦДП.

Успешното сътрудничество между държавна структура в лицето на ИАГ и неправителствена организация – БДЗП, доказа ползите на съвместната работа за постигане на целите на проекта за дългосрочното опазване на световно застрашения вид малък креслив орел и неговите ключови горски местообитания. Участниците в срещите се обединиха около желанието за укрепване на сътрудничеството, в т. ч. чрез изпълнение на проекти за устойчиво стопанисване и опазване на българските гори и тяхното богато биологично разнообразие.