Готови са финалните резултати от проведеното проучване върху видовия състав и обилието на основни хранителни видове дребни бозайници, влизащи в състава на диетата на малкия креслив орел, като индикатор за оценка на въздействието на различни практики за управление на хранителните местообитания на вида. Проучването е проведено в рамките на две последователни години (2021 и 2022 г.) в границите на защитени зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“ и „Странджа“.

Снимка: © д-р Недко Недялков

В изследвания район се срещат три вида полевки от род Microtus, като два от тях са най-вероятни (потенциални) жертви за малки креслив орел – хартингова (Microtus hartingi) и източноевропейска полeвка (M. rossiaemeridionalis). Третият вид – подземна полевка (M. subterraneus), e по-рядка и петнисто разпространена в тази част на страната, обикновено се среща в планините. Хартинговата полевка се среща основно в Странджа и Дервенските възвишения. В останалите проучвани територии се среща източноевропейскатa полевка.

Снимка: © д-р Недко Недялков

През последните години в района на Сакар и Странджа се въведе практиката да се разчистват пасища от храсти – основно чрез шредери, което има доста неблагоприятни ефекти върху голяма част от гръбначната фауна, чрез директно убиване на индивиди (костенурки, таралежи, зайци др.) или загуба на укрития и места за гнездене на птици.

Снимка: © д-р Недко Недялков

Проучването се проведе в рамките на LIFE проекта „Земите и горите на орела“.