Техническото задание за разработване на Регионална програма за ПГП 2024-2033 г. обсъдиха експертите работещите по проект „Земите и горите на орела“ към СИДП. Те предложиха да бъдат въведени нови критерии за оценка състоянието на поясите, защото досегашната методика не кореспондира с действителността. Също така, в екипа който ще изработи програмата трябва да бъдат включени представители на стопанствата на чиято територия има пояси, както и експерти от ЛЗС и РДГ Варна, които имат дългогодишни наблюдения и разполагат с информация за предисторията и състоянието на насажденията (поясите) от региона. Експертите по проекта от СИДП поискаха при работата по програмата да бъде привлечен и юрист, заради предложенията за изменение и уеднаквяване на изискванията по различните нормативни документи, което е важен елемент по отношение на бъдещото стопанисване на поясите (Наредба №8 за сечите в горите, Наредба за залесяване и инвентаризация на горските култури, Наредба за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди).

По време на събирането бяха коментирани и много проблеми свързани със собствеността на поясите, изместването им според кадастралните данни, разрастването им в чужда територия, финансирането на различни дейности в тези важни за земеделието линейни структури, от които за съжаление се интересуват само лесовъдите. Беше обсъдено използването на ПРЗ, липсата на техника и др., като бяха набелязани и различни решения за справяне с всеки един от проблемите.

Регионална програма за полезащитните горски пояси ще се разработи от ИАГ, а финансирането за изготвяне на документа ще се осигури по проект „Земите и горите на орела“.