За първи път бяха поставени сателитни предаватели на три малки кресливи орли излюпени в гнезда в България. До сега с GSM предаватели са маркирани царски орели, египетски и белоглави лешояди, морски орли и червеногуши гъски в страната.

Предавателите бяха поставени на три млади малки кресливи орли, предварително избрани. Изборът е направен от специалисти, проучващи вида у нас, въз основа на видимата възраст на птиците, очакванията да напуснат гнездото до 10 дни след маркирането им, както и според достъпността на гнездата, в които се намират младите птици.

Трите малки кресливи орли, с поставени GSM предаватели, носят имената Кубрат, Тервел и Бояна. По време на маркирането по-спокойни бяха мъжките птици, докато последната, която поради по-голямото тегло се предполага, че е женска, беше много буйна и създаде затруднения на екипа, поставящ предавателя. Гнездата, от които са маркираните малки кресливи орли, са разположени в три защитени зони от мрежата Натура 2000 – „Сакар“, „Дервентски възвишения“ и „Западна Странджа“.

Поставянето на предавателите се извърши от екип на Българско дружество за защита на птиците в присъствието на представители на Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно държавно предприятие и ДГС – Кости.

Поставените GSM предаватели са с тегло по-малко от 3% от телесното тегло на орлите и са прикрепени към птиците посредством тефлонови ремъци. Предавателят се закрепя свободно, така че да не създава неудобство на птицата, но в същото време да е сигурно, че няма да падне или да бъде премахнат от орлите. Маркираните птици много бързо привикват с предавателите и могат да осъществяват ежедневните си дейности безпроблемно.

Преди да бъдат маркирани тазгодишните малки кресливи орли бяха свалени безопасно от гнездата им. Непосредствено след това бе измерено теглото им, както и взети проби за ДНК анализ, който със сигурност ще покаже пола на маркираните птици. Направени бяха и специални измервания на размаха на крилете, дължина на главата, краката и опашката. По този начин се проучва вида и се събира информация, която е от значение за бъдещото му опазване.

Поставянето на сателитни предаватели на малки кресливи орли ще позволи да бъде проучен по-дълбоко вида и най-вече да бъде получена по-детайлна информация за миграционния му път, предпочитаните места, на които спира за почивка по време на дългия прелетен път, временните му местообитания и много други важни събития от живота на малкия креслив орел. Проследяването на орлите чрез сателитна телеметрия ще послужи и за нещо много по-важно, а именно идентифицирането на заплахите и причините за смъртност при птиците по време на миграция.

За два размножителни сезона, тази и следващата година, ще бъдат маркирани 10 малки кресливи орли..

Поставянето  на сателитните предаватели се извършва в рамките на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ към програма LIFE на ЕС, реализиран от Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия и Българско дружество за защита на птиците.