От 18-ти до 21-ви април 2023 г. експерти от Дирекцията на природен парк „Русенски Лом“ и представители на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП) осъществиха мониторинг на малкия креслив орел в териториалния обхват на парка и защитена зона „Ломовете“. Обследвани са седем територии, за които има данни, че видът гнезди. Проверката е установила, че в някои от тях птиците са изградили нови гнезда, а в други  – единият партньор от двойката все още не се е завърнал от Африка.

Малкият креслив орел е мигриращ вид, който прекарва зимата в Африка, южно от екватора. Орлите гнездят в широколистни гори на високи стари дървета. Хранят се с дребни гризачи като полевки, лалугери, дребни земноводни и влечуги. През размножителния период женската снася между едно и три 3 яйца, които се мътят от двете птици в продължение на 33 – 43 дни. В повечето случаи орлите успяват да отгледат само едно малко за година.

През 2021 г. е поставен сателитен предавател на една млада птица от гнездо в ПП „Русенски Лом“. Тези устройства позволяват да се следи движението на орела и да се получат важни данни за миграционния път на вида, важни места за почивка или за хранене по време на полета. Към днешна дата, птицата се завръща от Африка и в момента се намира в Турция.

Мероприятието е част от дейностите по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България – LIFE18/NAT/BG/001050“ на БДЗП.