Снимка: Ваня Рътарова

Камерална и теренна проверка на проектите по програма LIFE на ЕС, по които работи екипът на СИДП, се проведе от 10.04. до 12.04.2023г. През първият ден се състоя проверката по документи за проекта „Земите и горите на орела“, на която присъстваха представители на МЗм, ИАГ и БДЗП, които са пряко ангажирани с разработването и изпълнението на проекта. Констатирано бе, че проектът се движи в предварително определените срокове, като е наваксано минималното закъснение за някой дейности и са преодолени съществена част от срещнатите трудности. Обърнато беше внимание, че с одобрението на секретариата на програмата за територията на предприятието ще бъде разработена Регионална програма за полезащитните горски пояси, която ще даде възможност в дългосрочен план да се планират всички необходими дейности за справяне с основните проблеми пред тези емблематични за региона и страната гори.

През вторият ден бе камералната проверка на проект „Горите на Североизтока“. Проверяващият представители на секретариата на програма LIFE, г-н Ивайло Зафиров,  обясни, че има вероятност проверките да се извършват по различен начин. След представянето на новите условия на работа, които ще бъдат въведени през месец май, експерти от СИДП представиха напредъка по проекта „Горите на Североизтока“ и разходваните към момента средства. Стана ясно, че има закъснение при част от основните дейности, за които Ивайло Зафиров  посочи, че е възможно да бъде удължен срокът за изпълнение. Беше обсъдено и разходването на бюджета на проекта, който е разчетен преди инфлацията от последните две години, с коренно различни цени на горива и консумативи. Инж. Николай Василев от МЗм подчерта необходимостта в най-кратки срокове да се изготви анализ на останалите средства по пера, да се прецени възможността за извършване на прехвърляне към дейности където ресурсът не е достатъчен, а също да бъде поискано официално предоговаряне на част от заложените параметри, които на практика са неизпълними при сегашните цени за труд, материали, техника, консумативи и т.н. Инж. Василев се ангажира да подпомогне аргументирано искане за промяна към секретариата на програма LIFE, за да се постигне в максимална степен заложеното като натурални показатели за площи, изчистени от инвазивни видове, извършено залесяване и др.

Снимка: Татяна Димитрова

В рамките на вторият ден бе направена теренна проверка на обекти по двата проекта на територията на ДЛС Балчик. Експертите имаха възможност да видят трансформация на иглолистна култура, залесяване и добри практики  на разсадниковото производство в стопанството, в т.ч. за произвеждане на фиданки за залесяване по всички проекти, които изпълнява предприятието. От  териториалното поделение отчетоха, че всички дейности се изпълняват в срок.

През последният ден от мониторинга бяха посетени още няколко обекта на територията на ДГС Добрич и ДГС Генерал Тошево, където изпълнението също е много добро. Експертите по проекта от двете поделения смятат, че до края на годината ще приключат с всички дейности по „Земите и горите на орела“. Ивайло Зафиров даде отлична оценка за работата на терен в трите стопанства.

Снимка: Ваня Рътарова

Очаква се през следващата седмица да се проведе нова среща на екипите по двата проекта с основен фокус официалното представяне на искане до секретариата на програма LIFE за актуализиране на заложените проектни резултати и съответно начините на финансово отчитане.