В периода от 10.10.2022 г. до 13.10.2022 г., се проведе второто обучение по горска педагогика – първо ниво, на тема „Интерактивни похвати за работа с подрастващи – принципи на „Горската педагогика“. Обучителният курс се проведе от Центъра за продължаващо обучение към Лесотехнически университет, в територията на учебната база на УОГС „Юндола“, като в него взеха участие представители на Изпълнителна агенция по горите, РДГ Благоевград, РДГ Бургас, РДГ Сливен, РДГ Стара Загора, РДГ Пловдив, ГСС – Пловдив и ГСС – София. Успешно завършиха обучението 20 експерта с лесовъдско образование.

Повишаването на капацитета на служителите на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции по горите ще допринесе в краткосрочен и средносрочен аспект за предстоящото изпълнение на Националният план за възстановяване и устойчивост. Планът предвижда изпълнението на политики, насочени към повишаване на осведомеността на подрастващото поколение по въпросите за биоразнообразието и климата. В рамките на изпълнение на проекта е предвидено да се проведат занимания с 54 000 деца в начален образователен етап, включващи обогатяване на познанията за животинските и растителните видове в страната, биоразнообразието в горите, измененията в климата и последствията върху видовото разнообразие в горските екосистеми.

Обучението по горска педагогика се проведе в рамките на „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България” LIFE18 NAT/BG/001051.

Снимки: ИАГ