Водата е стихията, в която е започнал животът и която поддържа живота. Всеки от нас знае, че всички организми на Земята зависят от нея, но цялостното ѝ значение за природата и екосистемите, е много по-сложно и всеобхватно.

Всяка година на 22 март отбелязваме Световния   ден на водата, за да насочим вниманието към 2 милиарда души, които живеят без достъп до питейна вода и към значението на водните ресурси за всяко живо същество на планетата.

Тази година темата, върху която акцентира денят, са подпочвените води – невидимият резервоар, чието въздействие е видимо за всички. Подпочвените води са истинско скрито съкровище, което обогатява живота ни. Те съставляват почти цялата вода в течно състояние на планетата – част са от питейната вода и канализацията за хората, използват се от селското стопанство и индустрията. Подпочвените води са от критично значение и за поддържането на здрави, функциониращи екосистеми като влажните зони и реките. Те тепърва ще играят ключова роля в адаптирането към климатичните промени.

В много области на света подпочвените води са обект на свръхексплоатация – подземните резервоари се изчерпват по-бързо, отколкото ги запълват дъждовете или снеготопенето. Замърсяването е особено голям проблем, защото може да са необходими десетилетия и дори столетия за възстановяването от него. На много места по света информация за наличните подпочвени води няма.

Доброто управление на подпочвените води е необходимо за постигане на повечето от целите за устойчиво развитие на ООН до 2030 г. 53 от всички 169 цели са свързани с тях. Например цел 2.4 за системи за устойчиво производство на храни и гъвкави земеделски практики разчита на наличието на подпочвени води. Доброто управление на тези води е необходимо и за постигането на цел 6.6 за защита и възстановяване на свързаните с вода екосистеми и с цел 15.1 – за опазване на сладководните екосистеми и услугите, които предоставят те.

Изследването, защитата и устойчивото ползване на подпочвените води ще са от централно значение за оцеляването и адаптирането към климатичните промени и посрещане на нуждите на нарастващото население. Поддържането и опазването им винаги е имало решаващо значение за опазването на природата, но не е достатъчно широко признато. Днес повече от всякога е необходимо да се предприемат мерки за защита на подпочвените води, които да балансират нуждите на хората и планетата.