На 20.03.2023 г., като част от дейностите по проект „Горите и земите на орела“ (LIFE18 NAT/BG/001051), Българско дружество за защита на птиците и ЮИДП Сливен – ДГС „Кости“ и ДГС „Звездец“, изградиха хранителни траншеи за подобряване на хранителната база на малкия креслив орел. Изграждането на хранителните траншеи е част от експеримент за оптимизиране на хранителните ресурси за хищни птици, в частност – малкия креслив орел, в територии с редуцирани и увредени хранителни местообитания.

Хранителните траншеи представляват изкопи (експериментирана е различна дълбочина), в които се поставят слоеве от слама и семена (пшеница, царевица, слънчоглед и др.). Целта е увеличаване на плътността както на дребните гризачи (полевки и мишки), така и на други видове, например влечуги, които се изхранват с тях, което е предпоставка за директно увеличаване на хранителните ресурси за редица видове хищни птици. В храната на малкия креслив орел полевките съставляват около 49.19% от използваните хранителни ресурси, влечугите – 11.88%, други видове гризачи – 2.16%.

Дейностите по експеримента ще продължат с наблюдение и оценка на ефекта от изграждането на хранителните траншеи, включващо наблюдение с фотокапани и полеви мониторинг, както и оценка на изменението на плътността на гризачите в обхвата на траншеите и териториите около тях. Важен компонент от наблюдението и оценката ще бъда ползването на територията от разположената в близост двойка малки кресливи орли и други видове хищни птици. Ако методът се докаже като успешен, той може да бъде използван за подобряване на хранителните ресурси за двойки хищни птици, чиито хранителни територии са увредени, което на свой ред ще спомогне за подобряване на гнездовия им успех.

Снимки: Димитър Градинаров