Повече от 30 лесовъди се включиха в четвъртото обучение по Саарландския метод. В обхвата на дейност на Държавно ловно стопанство Нeсебър експерти от Изпълнителна агенция по горите, Българско дружество за защита на птиците, Североизточно и Югоизточно държавни предприятия и техни териториални поделения, регионални дирекции по горите – Бургас, Варна и Сливен, РИОСВ – Бургас и Дирекция на природен парк  „Витоша“ в прoдължение на четири дни се запознаха на теория с принципите, задачите и очакваните резултати при правилно прилагане на метода в широколистни гори.

На терен лесовъдите избираха „дървета опции“, „дървета на бъдещето“ и „екологични дървета на бъдещето“. Под ръководството на д-р инж. Мартин Борисов – лектор и един от първите, участвал в прилагането на този метод в България, експертите отбелязваха конкурентните дървета, които трябва да се отстранят, за да не компрометират развитието на „дърветата опции“ и тези “ на бъдещето“.

„Обектът на отглеждане при Саарландския метод е отделното „дърво на бъдещето“. За избора му решаващи са неговата жизненост и качества. В насаждението, което ще отглеждаме по този метод, трябва да има „дървета на бъдещето“ от всички налични дървесни видове. При добра лесовъдска работа на терен не трябва да има загуба на дендрологично разнообразие“, подчерта д-р инж. Мартин Борисов. Целта на Саарландския метод е да се произвежда висококачествена дървесина като се влагат малко средства при високи стандарти за опазване на природата.  Методите на работа са природосъобразни, като дейности могат да се извършват дори и през гнездовия период на птиците.

Четвъртото обучение по Саарландския метод е част от планираните дейности по проект „Земите и горите на орела“ по програма LIFE. То е и последното за прилагането на метода в широколистни гори. Над 120 лесовъди от горската система взеха участие в обученията. Запознаха се с  метода и необходимостта в ежедневната си работа да подхождат творчески и със знания да прилагат добрите практики при стопанисване на българските гори.

Желаещите да получат повече информация за практическото прилагане на Саарландския метод, могат да използват двата видео-материала (за двете основни фази на метода), публикувани на сайта на ИАГ или на проекта.