21 март е денят, посветен на горите. Домът на дивия свят. Горите са тези, които осигуряват условията за нашия живот – от чист въздух, чиста вода, чиста храна до лекарства и пространство за отдих. Тази година темата на инициативата е „Възстановяване на горите: път към здраве и благополучие“.

Устойчивото управление на горите и използването на техните ресурси са ключови в борбата с климатичните промени и загубата на биоразнообразие. От тях зависи и благосъстоянието на настоящите и бъдещите поколения. Горите играят решаваща роля и за намаляване на бедността и за постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. И въпреки всички тези безценни екологични, икономически, социални и здравни ползи, глобалното обезлесяване продължава с тревожни темпове.

Загубата на гори означава и загуба на незаменими местообитания за животинския и растителен свят. Тяхното възстановяване е основна цел на проекта „Земите и горите на орела“. Той се осъществява от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия.  Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в страната ни, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на нови, е фокусът на дейности по проекта.

По случай деня Организацията на ООН по прехрана и земеделие организира конкурс за снимка на любимо дърво. Победителите ще бъдат обявени днес на страницата на организацията.

Датата, на която се отбелязва Международния ден на горите, е избрана по инициатива на 23-ата сесия на Европейската конфедерация по земеделие, проведена през ноември 1971 г. и е подкрепена от Организацията на ООН по прехрана и земеделие през 1972 г. На този ден – 21 март вниманието в целия свят още веднъж се фокусира върху ефективното стопанисване и опазване на всички гори на планетата с техния разнообразен растителен и животински свят.