На 8 април отбелязахме Седмицата на гората заедно с Регионален природонаучен музей – Пловдив. В събитието се включиха и представители на Югоизточно Държавно предприятеие гр. Сливен (ЮИДП) и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ).

Основната част от празника бе отделена за горска педагогика. Експертите на ЮИДП и ИАГ проведоха игри за малки и големи – децата имаха възможност да си изработят картичка от естествени материали, да решават скрабъл на горска тематика и да си направят сами медальон от дърво. За сформираните групи се проведоха игри, показващи ключовото значение на баланса в природата и защо е важно хората да живеят в хармония с дивия свят.

На информационния щанд на БДЗП разказахме повече за за дейностите по опазване на значими видове като малък креслив орел, царски орел, египетски лешояд и много други.

Повече за широкоразпространените видове птици, които срещаме често в градовете, но на които рядко обръщаме внимание, научихме благодарение на интерактивната игра „Познай коя е двойката“. Играта предизвика участници да съпоставят мъжки с женски индивид птица, или пък млад с възрастен. Интересна информация, изписана на гърба на всяка карта за съответния вид допълни знанията на посетителите.

За събитието бе експонирана и изложбата с фотографии „Живот за птиците на България“, която представя информация за редки и защитени видове от фауната на България, техните местообитания и работата на Българското дружество за защита на птиците за тяхното опазване.

Събитието бе организирано като част от дейностите по проекти „Земите и горите на орела“ и „Зеленият пояс на Югоизточна България“, в които Българско дружество за защита на птиците обединява усилия за възстановяването на горските екосистеми.

Проект „Земите и горите на орела“ се осъществява от Изпълнителна агенция по горите в партньорство с Българско дружество за защита на птиците, Югоизточно и Североизточно държавни предприятия с финансовата подкрепа на програма LIFE. Дългосрочното опазване на малкия креслив орел в страната ни, чрез осигуряването на защита и устойчиво управление на неговите местообитания и създаване на нови, е фокусът на дейностите по проекта.

Проект „Зеленият пояс на Югоизточна България“, се финансира по Програма за застрашени ландшафти (ELP) и се осъществява от Българско дружество за защита на птиците, Югоизточното държавно предприятие (ЮИДП), Фондация „По-диви Родопи“ BirdLife Европа и Централна Азия. Целта на проекта е възстановяването на местни ксеротермни гори, пасища и речни галерии, чрез които да се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатичните изменения в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи.

Снимки: РПНМ-Пловдив