В периода 18-20 август бе извършена проверка на изпълнението на дейностите по договор за прилагане на природосъобразно производство на висококачествена дървесина съгласно Заарландски метод на територията на държавни горски стопанства – Кости и Малко Търново и държавно горско стопанство – Граматиково.

Представители на Изпълнителна агенция по горите, Североизточно и Югоизточно държавни предприятия бяха придружени от управителя на фирмата изпълнител „Би енд Би Партнърс“ ООД инж. Мартин Борисов. Присъстваха също директорите на горските стопанства, на чиито територии се изпълнява договора.

На терен беше извършен обход на част от отделите отредени за природосъобразно производство на висококачествена дървесина. Теренната работа върху голяма част от предвидените насаждения е приключила от 80 до 100% на различните места.

Заарландски метод

Дългосрочната цел на иновативната лесовъдна практика – Заарландски метод е да бъде отгледан висококачествен дървен материал в съответствие с високите екологични стандарти. При него се осъществява баланс между производствените и защитните функции на горите и се залага на индивидуален подход за отглеждане на всяко дърво.

 

Гори за малкия креслив орел

Горите на Странджа планина върху които се прилага иновативната лесовъдна практика са съставени от широколистни видове – главно бук и дъб. Друг положителен ефект на сечите, проведени съгласно Заарландския метод е намаляването на безпокойството сред горските животински видове, а това дава възможност за успешно размножаване и отглеждане на малките на малкия креслив орел, а в бъдеще и на подобряване на местообитанията му.

Прилагането на Заарландския метод е дейност изпълнявана по проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ към програма LIFE на ЕС.