Необичайно съхнене при близо 100 километра от полезащитните пояси в Добруджа се наблюдава през тази година. Засегнати са основно насажденията от вида ясен. Заради липсата на сняг през зимата и малкото количество валежи през пролетта и лятото започна обезлистване на поясите на територията на ДЛС-Балчик. Ръководството на стопанството подаде сигнал към Лесозащитната станция във Варна, като беше направен съвместен обход и се установи, че започва съхнене не само на отделни дървета, но и на цели насаждения. Бяха поканени и екипи от Лесотехническия университет, ИАГ и Института по гората към БАН, които да установят причините за съхненето. Обследвани са 365 насаждения на територията на общините Шабла, Каварна и Балчик, като дърветата в тях са на възраст между 20 и 80 години. Навсякъде се наблюдава този процес, но главно при планинския и американския ясен.

След валежите в края на юни част от поясите подобриха състоянието си, но за съжаление при други това не се случи. Директорът на СИДП инж. Веселин Нинов, който следеше резултатите от проверките и всекидневните огледи, организира среща на експерти от Института по гората, РДГ-Варна, СИДП и засегнатите стопанства, за да се установи причината за съхненето и да се набележат краткосрочни и дългосрочни мерки за справяне с проблема.

Нов вредител по дърветата

Проф. Георги Георгиев от Института по гората и колегите му взеха проби от засегнатите пояси, но все още не е готов окончателният им доклад. По време на срещата беше изказано предположение, че процеса се дължи на насекомо вредител, което не е познато по нашите ширини, но се е появило заради промените в климата и засушаването през последните две години. Учените смятат, че насекомото унищожава пъпките, младите клонки и листата на дърветата, което води до изсъхването им. Проф. Георгиев заяви, че след излизане на резултатите ще се направи предложение за борба с този нов за страната ни вредител.

В края на срещата се взе решение при най-засегнатите пояси да се проведе санитарна сеч, за да не създават падналите дървета проблем на земеделците, като залесяването на засегнатите участъци ще стартира през пролетта на 2021 година. Според инж. Веселин Нинов обаче трябва да се търси решение в дългосрочен план, защото след 10-20 години този проблем ще ескалира. Трябва да започне постепенна подмяна на влаголюбивите дървесни видове, какъвто е ясена, с видове, които са по-устойчиви при засушаване.

Залесяването на поразените пояси в Добруджа ще се извърши с европейски средства, благодарение на два проекта – проекта „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС, като страни по него са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП и проекта „Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB. Партньори на СИДП в този проект са ЮЗДП, ИАГ, Romsilva, СЦДП, АБЗ-2006 и WWF.