Снимка: © Димитър Градинаров

Натура 2000 е общоевропейска мрежа от защитени зони, създадена, за да осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания в Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването на околната среда и биологичното разнообразие.
В България зоните по Натура 2000 покриват повече от 1/3 от територията на страната. Приблизително 2/3 от тях са гори, което показва, че голяма част от биоразнообразието у нас е концентрирано в горите.

В България са разработени специални горски политики за поддържане, опазване и съхраняване на националното биоразнообразие в горите.
Заарландският метод с неговите възможности за стопанисване се доближава най-много до целите, които си поставяме с Натура 2000. Този метод е приложен за първи път във Франция и Германия. У нас се практикува вече над 10 години, през които се доказа, че е съвместим с опазването на горски местообитания от Натура 2000.

Очаквайте публикуването на детайлен видеоурок от 2 части по прилагане на Заарландския метод. Видеоклиповете са заснети по проект „Земите и горите на орела“.