Представители на Изпълнителна агенция по горите, Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и териториалните му поделения посетиха Германия с цел да се запознаят с прилагането на т.нар. Заарландски метод в иглолистни гори. Делегацията бе посрещната от д-р инж. Мартин Борисов, който представи информация за горите и горското стопанство на Германия и провинция Бавария – управление и контрол в горите, видове собственост, лесистост, запас, прираст, ползване, финансиране и т.н. Посочено бе, че една от основните цели на колегите лесовъди в Бавария е свързана с възстановяване на характерните за региона широколистни гори.

Д-р Борисов акцентира върху прилагането на Заарландския метод в иглолистни гори. Българските лесовъди посетиха насаждения от смърч, дугласка ела и лиственица, в които е приложен метода. Целта на Заарландския метод е да бъдат отгледани дървета на бъдещето с изключително качествена дървесина, която се продава на много високи цени. Методът е много важен не само от икономическа, но и от екологична гледна точка, отразявайки всички ангажименти за опазване на биологичното разнообразие в горите.

Посещението е организирано в изпълнение на проект „Земите и горите на орела“.