Снимки: ИАГ

Повече от 60 експерти, горски служители и инспектори от Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции се включиха в съвещанието по стопанисване и опазване на горите, което се проведе на територията на ЮЦДП – УОГС Юндола.

Съвещанието откри изпълнителният директор на ИАГ, инж. Стоян Тошев, който подчерта необходимостта от провеждането на подобни срещи, свързани с обмяна на опит и практики между експертите от различните регионални дирекции.

„Целта ни е максимална разкриваемост на нарушенията като е необходимо да дадем увереност при работата на горските инспектори и да подобрим подготовката при съставяне на констативните протоколи, актовете и наказателните постановления така, че да бъдат защитени в съда“, допълни инж. Тошев.

По време на съвещанието бяха поставени въпроси, свързани с приложението на нормативната база и проблеми от практиката на различните регионални дирекции с оглед спецификата на района.

Обсъдиха се също спазването на законовата и подзаконова нормативна уредба при стопанисването на горите, както и провеждането на лесовъдски дейности за създаване, формиране, отглеждане, възобновяване и ползване на горите.

Предстои изготвянето на анализи на съдебните практики в различните региони, което ще даде още по-голяма яснота относно еднаквото прилагане на нормите. Специално внимание беше обърнато на административнонаказателното производство относно налагането на административни наказания на юридическите лица – търговци, вписани в публичния регистър на Агенцията.

В рамките на събитието бяха изнесени презентации за добри горскостопански практики, свързани с отглеждането на млади гори по природосъобразен начин с цел производство на висококачествена дървесина – Заарландски метод. Беше представена информация за статута на защитените видове, съобразно екологичното законодателство, както и на правомощията на горските служители по Закона за биологичното разнообразие относно защитените видове.

Съвещанието беше организирано в рамките на проект „Земите и горите на орела” по програма LIFE на ЕС.