Инж. Николай Василев е завършил ЛТУ-София през 2003 г., специалност „Горско стопанство“. От дипломирането си до момента работи в ИАГ. В проект „Земите и горите на орела“ изпълнява длъжността експерт „Горска политика и анализи“. Представяме ви кратко интервю с него.

– Инж. Василев печелите пореден проект по програма LIFE и втори, свързан с малкия креслив орел. Защо LIFE? С какво програмата е по-добра от всички останали?

– Едва ли ще успея да изброя всички положителни страни на програмата, но ще се опитам да кажа най-важните неща, които ме привлякоха към LIFE и ме карат да продължавам да разработвам и изпълнявам проекти.

На първо място LIFE дава възможност да се свърши много работа в горския сектор – могат да се финансират дейности, свързани с опазване на ценни видове и техните местообитания; дейности за възстановяване на цели гори и пояси; дейности за опазване на ценни и застрашени видове и много други.

Програмата дава възможност да се извършват съвместни дейности с частния сектор и НПО за опазване на богатото българско биоразнообразие, концентрирано основно в горите ни, както и да се работи с децата, за да се възпитава и у тях любов към зеленото ни богатство.

На второ място, според мен е важно, че LIFE дава свобода при работа с европейските институции, самата програма предоставя много възможности за справяне с проблеми, които възникват в хода на работа и в сравнение с българските програми показва гъвкавост, което е в полза на всички ни. Няма я административната тежест, с която всички ние се сблъскваме често при работа по други програми. Във връзка с гъвкавостта искам да подчертая сериозната подкрепа, която получаваме от секретариата на програмата и външния мониторингов екип – от кандидатстването ни по проекта, през отчитането и до днес.

Програмата дава възможност и за реализиране на партньорства, които преди бяха трудни за реализация между работещите в сектор „Гори“, НПО и др.

Всички знаем, че програмата изисква собствено съфинансиране, което показва ангажираността на бенефициента към всички заложени цели. От друга страна ЕК очаква това да бъде доказано със съответните дейности от страна на бенефициента и всички участници в проекта.

Двата проекта в подкрепа опазването на малкия креслив орел не са единствените, по които ИАГ работи, като екипът на агенцията смята и занапред да разработва проекти по LIFE, свързани с българските гори и опазването им.

– Какъв е напредъкът по проекта към момента, какво е постигнато?

– Към настоящия момент по-голямата част от проекта е минала и беше подаден средносрочен доклад. С него ние отчетохме като успешно изпълнени всички подготвителни дейности, дейностите по управление на проекта, които се изпълняват текущо, както и консервационните дейности и тези по популяризиране на проекта. Налице са известни забавяния в изпълнението на част от дейностите, заради КОВИД вълната, но към днешна дата те са наваксани. Същевременно немалка част от дейностите не само, че са изпълнени, но и са преизпълнени. Любим пример ми е дейност Е4, по която са предвидени уроци по Горска педагогика с 200 деца, а вече е реализирано обучение на над 2500 малчугани.

– Какво следва от тук нататък за Вас и работата Ви по програма LIFE?

– Сигурен съм, че ще успеем да приключим всички дейности по проект „Земите и горите на орела“, но и ще надградим постигнатото. Като пример за това, че за нас връзката не се губи, е подаването на нов проект към програма LIFE за един емблематичен за българските гори вид – глухарът. В него ще участват ИАГ, БДЗП, ЮЗДП и ЮЦДП.

Друг съществен момент е предстоящият проект по Плана за устойчивост, в който ще бъдат включени ИАГ и неговите структури и ДП. Стартирането на новия програмен период през 2023 г. ще открие много нови възможности за изпълнение на проекти, свързани с горите и горския сектор, които ще спомогнат за опазване богатото биоразнообразие на страната ни и ще ограничат негативното влияние на климатичните промени.

Какви са очакванията Ви в личен план? Какво ще прави човекът, а не експерта Николай Василев през следващите години?

– Без значение къде ще ме завари животът през следващите години, едно нещо няма да се промени със сигурност – любовта ми към  българската гора. Ще помагам с всички сили и средства за добруването на най-голямото ни богатство и не само с работата си в ИАГ, а и на национално ниво и европейско ниво. Има каузи, които са за цял живот и знам, че колегите ще ме разберат, дори и да съм пестелив на думи.

Снимка: Татяна Димитрова, СИДП