Съхненето при част от ясеновите пояси в Североизточна България е необратимо и трябва да се пристъпи към реконструкцията им и залесяване с по-устойчиви видове. До това заключение стигнаха експерти от Института за гората към БАН, Регионална дирекция по горите-Варна, Лесозащитна станция, Североизточно държавно предприятие и Държавно ловно стопанство-Балчик. От миналата година учени и лесовъди наблюдават увредените пояси и взимат проби от тях. Според специалистите причините за съхненето са комплексни и е време да се вземат по-ефикасни мерки, защото прочистването само на изсъхналите дървета не дава резултат.

„Климатичните условия в Добруджа са много сурови, като предните  години имахме значително засушаване, което се отрази негативно на поясите. При пробовземането установихме два вида корояди и други вредители, които увреждат проводящата тъкан на растенията и те бързо отслабват и загиват, обясни проф. Георгиев от Института за гората. Той каза още, че до две седмици ще приключи изследването на последните взети проби и тогава учените ще обявят окончателно всички патогени и вредители, които унищожават едни от най-важните полезащитни съоръжения в Североизтока. Част от пробите ще бъдат изпратени за анализ в лаборатории зад граница, за да се потвърди или отхвърли хипотезата, че изключително агресивни инвазивни патогени са нападнали ясените в тази част на страната.

След окончателното обявяване на резултатите учените от БАН ще категоризират поясите в зависимост от състоянието им.  Най-силно увредените трябва да бъдат изсечени, защото съхненето при тях е необратимо. След почистването на засегнатите площи ще бъде извършено залесяване с видове, които са адаптирани към условията в Добруджа – червен дъб, цер и космат дъб, а като спътници могат да се използват сребролистна липа и явор. Според проф. Георги Георгиев лесовъдите и преди са се сблъсквали с периода на засушаване, които са довели до значителни поражения при зимния дъб, черния бор, цера и др. Благодарение на приложените мерки лесовъдската колегия винаги се е справяла с проблемите и сега час по-скоро трябва да се пристъпи към ограничаване на щетите и възстановяване на засегнатите пояси.

Очаква се още този месец проф. Георги Георгиев да запознае ръководството на Изпълнителната агенция по горите с резултатите от обследваните пояси и мерките, които трябва да бъдат взети, за да могат лесовъдите от стопанствата в Балчик, Генерал Тошево и Добрич да възстановят по-бързо засегнатите площи.

Част от поясите ще бъдат възстановени със средства по проектите „Земите и горите на орела“ и „Горите на Североизтока“. И двата проекта са по програма LIFE.