Проект
„Земите и горите на орела“

Настоящият проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ (LIFE18 NAT/BG/001051) е продължение на проект „Горите на орела“, успешно приключил през 2019 г., и усилията на Изпълнителна агенция по горите и Българско дружество за защита на птиците за опазване на малкия креслив орел и неговите най-важни местообитания в България.

Основната му цел е дългосрочно опазване популацията на малкия креслив орел чрез защита и устойчиво управление на гнездовите и хранителни местообитания на вида, както и създаване на нови такива. Проектът ще се осъществи на територията на двадесет специално защитени зони от мрежата Натура 2000 в Източна България.

Към усилията на двамата партньори се присъединяват и Югоизточно държавно предприятие – гр. Сливен и Североизточно държавно предприятие – гр. Шумен.

Финансирането е по програмата LIFE на Европейския съюз, а продължителността на проекта e 5 години, считано от 02.08.2019 г.

Специфични цели

подобряване на знанията

за вида и неговите местообитания в България и създаване на по-устойчива основа за неговото дългосрочно опазване чрез прилагане на иновативни изследователски техники;

поддържане и увеличаване на площта

на местата за размножаване, хранене и гнездене на малкия креслив орел чрез разработване и прилагане на най-добри практики за управление на горите и на открити площи в горски територии и на земеделски земи;

възстановяване и създаване

на местообитания за хранене и размножаване на вида;

подобряване на опазването

на малкия креслив орел на регионално ниво, чрез въвеждане на пилотен подход за участие на всички заинтересовани страни в процеса по определяне на приоритетите за управление и опазване на горите;

идентифициране и борба

с основните заплахи, засягащи вида;

подобряване на общественото разбиране

и подкрепа за опазването на приоритетните видове птици, техните местообитания и на всички Натура 2000 местообитания, които са от решаващо значение за тяхната дългосрочна защита.

Основни постижения на проект „Горите на орела“

За последните шест години по проект „Горите на орела“ бяха локализирани 77 активни гнезда на малък креслив орел в 16 ключови защитени зони – част от мрежата НАТУРА 2000 в Югоизточна България. Променено бе националното горско законодателство и в частност Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии с цел интегриране на нуждите на биоразнообразието при планирането и осъществяването на стопански дейности в горите. Като приложение към наредбата бе приета Методика за измерване количеството и характеристиките на мъртвата дървесина и биотопните дървета в горските екосистеми. Оцеляването на повече от една трета от видовете в Европейските гори зависи от старите и загинали дървета. Чрез пилотно тестване и прилагане на модел за горска инвентаризация и планиране, който интегрира нуждите на биоразнообразието, в четири държавни горски стопанства – ДГС Свиленград, ДГС Царево, ДЛС Граматиково и ДГС Крумовград, беше осигурено устойчиво стопанисване на над 133 000 ха гнездови местообитания на малкия креслив орел.

Разработен и приет бе Национален план за действие за малкия креслив орел (Clanga pomarina) в България за периода 2019 – 2028 г. Посредством изпълнението на плана в следващите 10 години ще се постигне състояние на сигурност на гнездовата популация на малкия креслив орел в страната, при достигане на численост от 750–800 гнездящи двойки и опазване на мигриращите през страната индивиди.

Насърчаването на алтернативно ползване на горите като местообитания за малкия креслив орел, производство на недървесни горски продукти, е един начин за разнообразяване на доходите на горските стопанства и съответно промяна в начина на стопанисването на горите. Пилотно ДГС Кости беше подкрепено, за да разшири дейността си по производство на мед и пчелни продукти, използвайки уникалните характеристики на странджанските гори. То стана един от добрите примери за стопанства в страната, които разширяват дейността си, за да повишават доходите си, които към момента идват основно от дървесина и ловни дейности.

В шестнадесетте регионални дирекции по горите в страната и в София бяха създадени горско-екологични служби. В тях всички собственици на гори имат безплатен достъп до консултации и информация по горско-екологичните мерки и начините за изпълнението им в дадения район, съвети за опазването и стопанисването на техните гори, ползването на недървесни горски продукти, и др.

Повишен бе капацитетът на институциите, отговорни за опазване и стопанисване на горите, чрез организираните от проекта над 30 обучения с повече от 500 участника по актуални теми, вкл. използване на електронни приложения за мониторинг на вида, новаторски практики за стопанисване на горите, предотвратяване на заплахи и престъпления срещу вида и др. Важен компонент от проекта бе работата с младите хора – бъдещите експерти в областта на горското стопанство. За тях бе разработен лекционен курс в рамките на учебната програма на ЛТУ за иновативни горскостопански практики, опазващи биоразнообразието.

Предотвратяване на незаконното преследване на малкия креслив орел и борбата с престъпления срещу дивата природа бе друга ключова дейност. В петте издания на кампанията „Аз пазя горите и орлите на България“ бяха наградени 56 души. Целта ѝ бе да отличи добрите практики в борбата с престъпленията срещу дивата природа и да постави фокуса на общественото внимание върху проблема. Наградите са стимул за участниците заради тяхната добра работа и за това, че усилията им имат смисъл.