Екип

Д-р инж. Кирил Ташев

Ръководител на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ по програма LIFE на ЕС и и. д. началник на отдел „Стопанисване на горските територии“ в дирекция „Горско стопанство“ на Изпълнителна агенция по горите към МЗХГ.

Д-р Ташев е завършил Лесотехнически университет в гр. София, специалност „Горско стопанство“. Магистър е съответно по „Управление на човешките ресурси“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и по „Счетоводство и контрол“ от Университет за национално и световно стопанство – София”. Защитил е докторска дисертация на тема „Проучване върху икономическите инструменти за устойчиво управление на природните паркове в България“ в Лесотехнически университет – София и притежава образователна и научна степен Доктор по научна специалност: Икономика и управление (Горско стопанство и Горска индустрия). Автор е на 6 научни публикации.

Работил е по реализирането на множество международни и национални проекти. Участвал е в успешното реализиране на три проекта по програма LIFE, като национален координатор и експерт, като през 2016 г. е награден в Брюксел от главна дирекция „Околна среда“ на европейската комисия за реализирането на най-добър природозащитен проект за 2015 г. изпълнен по програмата LIFE+ „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“.

Професионалният му опит започва през 2002 г. в отдел „Правно – нормативно и административно – информационно обслужване”, като старши специалист в Областна администрация област София. През периода от 2004 г. – 2006 г. работи, като лесничей и старши лесничей в Държавна дивечовъдна станция „Чекерица“ гр. Пловдив. От 2006 г. – 2007 г. е назначен за главен лесничей в Държавна дивечовъдна станция „Витошко – Студена“. От 2007 г. до момента е служител в централното горско ведомство.

Инж. Долорес Белоречка

Експерт „Горска политика и анализи“

Началник отдел „Наука и международни дейности“ в дирекция „Горско стопанство“, ИАГ

Инж. Долорес Белоречка е родена на 10 юни 1978 г. в София. През 2001 г. завършва бакалавърска степен по „Горско стопанство“, а през 2003 г. и магистърска степен в Лесотехнически университет – София. Започва кариерата си като младши експерт в държавната горска администрация (Национално управление по горите) и последователно работи като старши и главен експерт, директор на дирекция и началник отдел. Има 20-годишен стаж в областта на международното сътрудничество и еврокоординацията в областта на горите и горския сектор. Съпредседател в рамките на Българското Председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Заемала ръководни и експертни длъжности в рамките на изпълнявани от ИАГ проекти. Член и активен участник в множество работни формати на Съвета на ЕС и ЕК. Преминала редица обучения и квалификации. Свободно владее английски език, ползва немски и руски.

 

Инж. Златка азманова

Координатор на проекта от ЮИДП ДП Сливен

Инж. Златка Азманова завършва ВЛТИ през 1986 г. със специалност „Горско
стопанство“. През 1983 г. започва работа като лесничей в Държавно
горско стопанство Твърдица. Преминава през цялата професионална стълбица
в горския сектор: началник-отдел, ТРЗ, началник-отдел „Горска
икономика“, заместник-директор в ДГС Твърдица. През 1991 г. придобива следдипломна квалификация „Специалист по управление на фирма/Мениджър“ в УНСС – гр. София. От 1999 г. до 2011 г. е главен експерт „Стопанисване на горите“ в РДГ Сливен, а от 2011 г. е началник-отдел „Стопанисване на горите“ в ЮИДП-Сливен. В периода 2019 г. – 2020 г. е директор на РДГ Сливен. От м. април 2022 г. е назначена за заместник-директор на Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен.

Дългогодишната отдаденост в работата на инж. Азманова заслужено
й донася и престижното професионално отличие на лесовъдите в България.
През 2012 г. тя е удостоена с наградата „Лесовъд на годината“. В нейния
професионален и човешки мироглед, основно правило е да се спазват законодателството в горския сектор и добрите традиции. Инж. Азманова вярва, че грижата за гората и съхраняването й за бъдещите поколения е от
първостепенно значение и не е случаен фактът, че е посветила целия си
професионален път на опазването на българската гора.

 

Ваня Рътарова

Координатор на проекта от БДЗП

Ваня Рътарова е завършила Лесотехнически университет в гр. София, бакалавър по специалност „Екология и опазване на околната среда“. Магистър е по „Устойчиво управление на горите и земеползването“ от Университета „Алберт Лудвиг“ във Фрайбург, Германия. Участвала е в разработването и изпълнението на повече от 20 национални и международни проекти в областта на опазването на горите, биологичното разнообразие, управление на защитени територии.

Член е на Българско дружество за защита на птиците от 2000 г.

Ваня обича да наблюдава птици, да се разхожда в гората и да готви. Любимата й птица е горската зидарка.

инж. Ивайло Тодоров

Координатор на проекта от СИДП Шумен

Инж. Ивайло Йорданов Тодоров е роден на 29 декември 1981 година в Силистра. Средното си образование е завършил в механотехникума в града, а висшето в ШУ „Епископ Константин Преславски“ в Шумен – магистър „Екология и опазване на околната среда“. По-късно е завършил и магистърска програма „Горско стопанство“ в ЛТУ-София. От 2007 година работи в системата на горите, като е заемал различни длъжности в РДГ-Шумен, НФБГ и ДГС-Шумен. В момента работи като началник на отдел „Ползване и промени в горските територии“ в СИДП.