Екип

Д-р инж. Кирил Ташев

Ръководител на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ по програма LIFE на ЕС и и. д. началник на отдел „Стопанисване на горските територии“ в дирекция „Горско стопанство“ на Изпълнителна агенция по горите към МЗХГ.

Д-р Ташев е завършил Лесотехнически университет в гр. София, специалност „Горско стопанство“. Магистър е съответно по „Управление на човешките ресурси“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и по „Счетоводство и контрол“ от Университет за национално и световно стопанство – София”. Защитил е докторска дисертация на тема „Проучване върху икономическите инструменти за устойчиво управление на природните паркове в България“ в Лесотехнически университет – София и притежава образователна и научна степен Доктор по научна специалност: Икономика и управление (Горско стопанство и Горска индустрия). Автор е на 6 научни публикации.

Работил е по реализирането на множество международни и национални проекти. Участвал е в успешното реализиране на три проекта по програма LIFE, като национален координатор и експерт, като през 2016 г. е награден в Брюксел от главна дирекция „Околна среда“ на европейската комисия за реализирането на най-добър природозащитен проект за 2015 г. изпълнен по програмата LIFE+ „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“.

Професионалният му опит започва през 2002 г. в отдел „Правно – нормативно и административно – информационно обслужване”, като старши специалист в Областна администрация област София. През периода от 2004 г. – 2006 г. работи, като лесничей и старши лесничей в Държавна дивечовъдна станция „Чекерица“ гр. Пловдив. От 2006 г. – 2007 г. е назначен за главен лесничей в Държавна дивечовъдна станция „Витошко – Студена“. От 2007 г. до момента е служител в централното горско ведомство.

Инж. Николай Василев

Експерт „Горска политика и анализи” и Главен експерт, дирекция „Горско стопанство“, ИАГ

Инж. Николай Василев е роден на 5-ти април, 1978 г. в гр. Варна. Завършва Лесотехнически университет през 2003 г. като магистър-инженер „Лесоползване и икономика на горското стопанство”. След известен период от време в частния сектор, инж. Василев започва работа в държавната горска администрация, като последователно преминава през позициите специалист, младши, старши и главен експерт и началник отдел. Основната му работа е свързана със стратегическото планиране, науката в горския сектор, европейската координация и разработването, управлението и отчитането на проекти, финансирани от ЕС и др. външни донори.

Член на Съюз на лесовъдите в България. Специализирал е в Испания и Китай. Автор на няколко публикации, касаещи основно предприсъединителния процес, горската политика и проектите с външно финансиране. Владее английски, руски и немски език. Женен, с две деца.

Инж. Невен Пенев

Координатор на проекта от ЮИДП ДП Сливен

Роден на 20.07.1958г. в град Русе.Завършил ВЛТИ през 1985.г –инженер по горско стопанство.От 2011 г. работи като началник отдел „Ловно стопанство,странична дейност и охрана“ в Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен.

Ваня Рътарова

Координатор на проекта от БДЗП

Ваня Рътарова е завършила Лесотехнически университет в гр. София, бакалавър по специалност „Екология и опазване на околната среда“. Магистър е по „Устойчиво управление на горите и земеползването“ от Университета „Алберт Лудвиг“ във Фрайбург, Германия. Участвала е в разработването и изпълнението на повече от 20 национални и международни проекти в областта на опазването на горите, биологичното разнообразие, управление на защитени територии.

Член е на Българско дружество за защита на птиците от 2000 г.

Ваня обича да наблюдава птици, да се разхожда в гората и да готви. Любимата й птица е горската зидарка.

инж. Веска Стойнева

Координатор на проекта от СИДП Шумен