Екип

Д-р инж. Кирил Ташев

Ръководител на проект „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ по програма LIFE на ЕС и и. д. началник на отдел „Стопанисване на горските територии“ в дирекция „Горско стопанство“ на Изпълнителна агенция по горите към МЗХГ.

Д-р Ташев е завършил Лесотехнически университет в гр. София, специалност „Горско стопанство“. Магистър е съответно по „Управление на човешките ресурси“ от Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и по „Счетоводство и контрол“ от Университет за национално и световно стопанство – София”. Защитил е докторска дисертация на тема „Проучване върху икономическите инструменти за устойчиво управление на природните паркове в България“ в Лесотехнически университет – София и притежава образователна и научна степен Доктор по научна специалност: Икономика и управление (Горско стопанство и Горска индустрия). Автор е на 6 научни публикации.

Работил е по реализирането на множество международни и национални проекти. Участвал е в успешното реализиране на три проекта по програма LIFE, като национален координатор и експерт, като през 2016 г. е награден в Брюксел от главна дирекция „Околна среда“ на европейската комисия за реализирането на най-добър природозащитен проект за 2015 г. изпълнен по програмата LIFE+ „Опазване и възстановяване на 11 типа природни местообитания край реки и влажни зони в 10 Натура 2000 места в българските гори“.

Професионалният му опит започва през 2002 г. в отдел „Правно – нормативно и административно – информационно обслужване”, като старши специалист в Областна администрация област София. През периода от 2004 г. – 2006 г. работи, като лесничей и старши лесничей в Държавна дивечовъдна станция „Чекерица“ гр. Пловдив. От 2006 г. – 2007 г. е назначен за главен лесничей в Държавна дивечовъдна станция „Витошко – Студена“. От 2007 г. до момента е служител в централното горско ведомство.

Инж. Николай Василев

Експерт „Горска политика и анализи” и Главен експерт, дирекция „Горско стопанство“, ИАГ

Инж. Николай Василев е роден на 5-ти април, 1978 г. в гр. Варна. Завършва Лесотехнически университет през 2003 г. като магистър-инженер „Лесоползване и икономика на горското стопанство”. След известен период от време в частния сектор, инж. Василев започва работа в държавната горска администрация, като последователно преминава през позициите специалист, младши, старши и главен експерт и началник отдел. Основната му работа е свързана със стратегическото планиране, науката в горския сектор, европейската координация и разработването, управлението и отчитането на проекти, финансирани от ЕС и др. външни донори.

Член на Съюз на лесовъдите в България. Специализирал е в Испания и Китай. Автор на няколко публикации, касаещи основно предприсъединителния процес, горската политика и проектите с външно финансиране. Владее английски, руски и немски език. Женен, с две деца.

Инж. Златка азманова

Координатор на проекта от ЮИДП ДП Сливен

Инж. Златка Азманова завършва ВЛТИ през 1986 г. със специалност „Горско
стопанство“. През 1983 г. започва работа като лесничей в Държавно
горско стопанство Твърдица. Преминава през цялата професионална стълбица
в горския сектор: началник-отдел, ТРЗ, началник-отдел „Горска
икономика“, заместник-директор в ДГС Твърдица. През 1991 г. придобива следдипломна квалификация „Специалист по управление на фирма/Мениджър“ в УНСС – гр. София. От 1999 г. до 2011 г. е главен експерт „Стопанисване на горите“ в РДГ Сливен, а от 2011 г. е началник-отдел „Стопанисване на горите“ в ЮИДП-Сливен. В периода 2019 г. – 2020 г. е директор на РДГ Сливен. От м. април 2022 г. е назначена за заместник-директор на Югоизточно държавно предприятие, гр. Сливен.

Дългогодишната отдаденост в работата на инж. Азманова заслужено
й донася и престижното професионално отличие на лесовъдите в България.
През 2012 г. тя е удостоена с наградата „Лесовъд на годината“. В нейния
професионален и човешки мироглед, основно правило е да се спазват законодателството в горския сектор и добрите традиции. Инж. Азманова вярва, че грижата за гората и съхраняването й за бъдещите поколения е от
първостепенно значение и не е случаен фактът, че е посветила целия си
професионален път на опазването на българската гора.

 

Ваня Рътарова

Координатор на проекта от БДЗП

Ваня Рътарова е завършила Лесотехнически университет в гр. София, бакалавър по специалност „Екология и опазване на околната среда“. Магистър е по „Устойчиво управление на горите и земеползването“ от Университета „Алберт Лудвиг“ във Фрайбург, Германия. Участвала е в разработването и изпълнението на повече от 20 национални и международни проекти в областта на опазването на горите, биологичното разнообразие, управление на защитени територии.

Член е на Българско дружество за защита на птиците от 2000 г.

Ваня обича да наблюдава птици, да се разхожда в гората и да готви. Любимата й птица е горската зидарка.

инж. Ивайло Тодоров

Координатор на проекта от СИДП Шумен

Инж. Ивайло Йорданов Тодоров е роден на 29 декември 1981 година в Силистра. Средното си образование е завършил в механотехникума в града, а висшето в ШУ „Епископ Константин Преславски“ в Шумен – магистър „Екология и опазване на околната среда“. По-късно е завършил и магистърска програма „Горско стопанство“ в ЛТУ-София. От 2007 година работи в системата на горите, като е заемал различни длъжности в РДГ-Шумен, НФБГ и ДГС-Шумен. В момента работи като началник на отдел „Ползване и промени в горските територии“ в СИДП.