За нас

Изпълнителна агенция по горите (ИАГ)

Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите отговаря за контрола и опазването на горските територии в съответствие с българското законодателство и по-конкретно с разпоредбите на закона за горите и подзаконовата му нормативна уредба. Основните функции на ИАГ са свързани с опазване на горите – координация, планиране и контрол (борба срещу незаконни дейности, ерозията и горските пожари, болести и вредители), горска инвентаризация, подкрепа за частните собственици на гори, национална база данни, контрол върху семената, управление на дирекциите на природните паркове.

Държавната политика в областта на горското стопанство се осъществява от министъра на земеделието, храните и горите чрез Изпълнителната агенция по горите.

За изпълнение на функциите на Изпълнителна агенция по горите са създадени структури и специализирани териториални звена, както следва: Регионални дирекции по горите – 16 бр., Горски семеконтролни станции – 2 бр., Лесозащитни станции – 3 бр., Дирекции на Природни паркове – 11 бр. и Специализирано издание – Списание „Гора“.

Българско дружествo за защита на птиците (БДЗП)

Българско дружество за защита на птиците е най-голямата и най-старата гражданска природозащитна организация в страната.

БДЗП работи за опазването на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

БДЗП е част от BirdLife International – световна природозащитна организация, която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света.

БДЗП е носител на множество международни награди за постижения в опазването на природата – 3 награди „Натура 2000“ на ЕК. Една награда „Най-добър от най-добрите“ LIFE проекти и 5 отличия за най-добър проект към програма LIFE на ЕК.

Югоизточно държавно предприятие (ЮИДП)

Югоизточно държавно предприятие стопанисва държавните горски територии в областите Бургас, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол. Седалището на предприятието е в град Сливен.

На площта, стопанисвана от предприятието, съществува голямо и богато разнообразие на различни типове гори, подходящи за съществуването на множество растителни и животински видове. На територията му са разположени природните паркове „Сините камъни“ и „Странджа“, отличаващи се с богато биологично разнообразие, също така много природни забележителности и резервати. Основните дървесни видове на територията на предприятието са бук и дъб, а също така черен бор, бял бор и смърч. Предприятието разполага с 39 горски разсадника, 4 от които са с национално значение.

Североизточно държавно предприятие (СИДП)

Североизточно държавно предприятие управлява държавните гори в областите Шумен, Варна, Добрич и Търговище. С най-голямо участие в залесените площи на територията на предприятието са горите от цер, дъб, обикновен габър, източен бук, липа, акация, ясен и черен бор.

В обхвата на предприятието са и два природни парка – „Златни пясъци“ и „Шуменско плато“, три резервата „Камчия“, „Калиакра“ и „Букака“, осем поддържани резервата, както и много защитени местности и природни забележителности.

Предприятието разполага и с 9 горски разсадника, от които 2 са с национално значение.