Защитена зона "Студенец"

Описание

Защитената зона се намира в Средна Дунавска равнина. Обхваща система от карстови каньони във водосбора на р. Вит – каньоните на реките Чернелка и Каменица, Вит от с. Ясен до с. Ъглен и други по-малки реки. Има запазени крайречни местообитания, ливади, пасища и дъбови гори, които са най-често смесени от цер и космат дъб или от цер и благун. Срещат се и смесени гори от мъждрян, келяв габър и сребролистна липа.

Пасищата и ливадите са разпръснати сред горите и обработваемите земи и са обрасли главно с тревни съобщества от белизма, луковична ливадина и черна садина и от луковична ливадина, пасищен райграс, троскот и др. (Бондев, 1991).  В района на селата Садовец и Беглеж се намират обширни ливади, доминирани от черна садина.

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Студенец“.

Птиците в защитената зона

На територията на защитена зона „Студенец“ са установени са 86 вида птици, от които 39 са включени в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 49 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени в категория SPEC1 са описани 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 11 вида, в SPEC3 – 36 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в приложение 2 на ЗБР, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 39 са вписани също в приложение І на Директива 79/409/ЕИО.

Защитена зона „Студенец“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 2–4 двойки на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията.

Защитена зона „Студенец“ е едно от най-важните места в страната от значение за ЕС за опазването на бухала, белоопашатия мишелов, градинската овесарка, сивия кълвач, земеродното рибарче и ястребогушото коприварче. Тук се подържат представителни гнездови популации на група от застрашени видове, като черния щъркел, осояда, синявицата и полската бъбрица. Грабливите птици гнездят в горите или на скалните масиви и се хранят в околните земеделски земи. Черният щъркел обикновено се храни по поречието на р. Вит. В района на Студенец е установен да гнезди и световнозастрашеният ливаден дърдавец.

Заплахи за защитената зона

et|icon_error-circle_alt|r

Интензивни човешки дейности

Защитената зона е заобиколена от селища с добре развита инфраструктура и интензивно използвани земеделски земи. Северно от нея е разположен гр. Плевен, който е голям областен център с добре развита промишлена зона. Цялата територия на мястото е леснодостъпна и значително се влияе от човешки дейности, свързани със земеделие, животновъдство и развитие на инфраструктурата.

Мястото е уязвимо от развитието на промишлеността, урбанизацията, разрастването на пътната мрежа, както и изграждане на ветрови генератори и малки ВЕЦ. Тези дейности могат да нанесат сериозни щети върху местообитанията.

Пашата се осъществява в близост до селищата. Ливадите по поречието на реката се косят. Други дейности, предизвикващи влошаване на ценни местообитания са разширяването на каменните кариери, както и незаконните сметища.

et|icon_error-circle_alt|r

Изсичане на крайречните гори

Стабилността на екосистемите зависи от водния режим на р. Вит. Изсичането на крайречните гори може да доведе до пълното унищожаване на този тип местообитание.

et|icon_error-circle_alt|r

Бракониерство и безпокойство

Преки заплахи за птиците са бракониерството (вземането на малки и на яйца от гнездата на грабливите птици, отстрелване на грабливи птици и сови, използване на капани), скалното катерене, движението с моторни превозни средства извън пътищата (включително т.нар. „off road”) и други.