Защитена зона "Студенец"

Описание

Защитената зона се намира в Средна Дунавска равнина. Обхваща система от карстови каньони във водосбора на р. Вит – каньоните на реките Чернелка и Каменица, Вит от с. Ясен до с. Ъглен и други по-малки реки. Има запазени крайречни местообитания, ливади, пасища и дъбови гори, които са най-често смесени от цер и космат дъб или от цер и благун. Срещат се и смесени гори от мъждрян, келяв габър и сребролистна липа.

Пасищата и ливадите са разпръснати сред горите и обработваемите земи и са обрасли главно с тревни съобщества от белизма, луковична ливадина и черна садина и от луковична ливадина, пасищен райграс, троскот и др. (Бондев, 1991).  В района на селата Садовец и Беглеж се намират обширни ливади, доминирани от черна садина.

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Студенец“.

Птиците в защитената зона

На територията на защитена зона „Студенец“ са установени са 86 вида птици, от които 39 са включени в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 49 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени в категория SPEC1 са описани 2 вида, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 11 вида, в SPEC3 – 36 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 41 вида, включени в приложение 2 на ЗБР, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 39 са вписани също в приложение І на Директива 79/409/ЕИО.

Защитена зона „Студенец“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 2–4 двойки на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията.

Защитена зона „Студенец“ е едно от най-важните места в страната от значение за ЕС за опазването на бухала, белоопашатия мишелов, градинската овесарка, сивия кълвач, земеродното рибарче и ястребогушото коприварче. Тук се подържат представителни гнездови популации на група от застрашени видове, като черния щъркел, осояда, синявицата и полската бъбрица. Грабливите птици гнездят в горите или на скалните масиви и се хранят в околните земеделски земи. Черният щъркел обикновено се храни по поречието на р. Вит. В района на Студенец е установен да гнезди и световнозастрашеният ливаден дърдавец.

Заплахи за защитената зона

Интензивни човешки дейности

Защитената зона е заобиколена от селища с добре развита инфраструктура и интензивно използвани земеделски земи. Северно от нея е разположен гр. Плевен, който е голям областен център с добре развита промишлена зона. Цялата територия на мястото е леснодостъпна и значително се влияе от човешки дейности, свързани със земеделие, животновъдство и развитие на инфраструктурата.

Мястото е уязвимо от развитието на промишлеността, урбанизацията, разрастването на пътната мрежа, както и изграждане на ветрови генератори и малки ВЕЦ. Тези дейности могат да нанесат сериозни щети върху местообитанията.

Пашата се осъществява в близост до селищата. Ливадите по поречието на реката се косят. Други дейности, предизвикващи влошаване на ценни местообитания са разширяването на каменните кариери, както и незаконните сметища.

Изсичане на крайречните гори

Стабилността на екосистемите зависи от водния режим на р. Вит. Изсичането на крайречните гори може да доведе до пълното унищожаване на този тип местообитание.

Бракониерство и безпокойство

Преки заплахи за птиците са бракониерството (вземането на малки и на яйца от гнездата на грабливите птици, отстрелване на грабливи птици и сови, използване на капани), скалното катерене, движението с моторни превозни средства извън пътищата (включително т.нар. „off road”) и други.