Защитена зона "Марица Първомай"

Описание

Защитената зона обхваща участък от р. Марица в района на гр. Първомай с околните крайречни местообитания и земеделски земи. От запад на изток територията се простира от селата Чалъковци и Поповица до Великан и Ябълково, а от север на юг от Мирово, Градина, Крушево и Добри дол до кв. Дебър, Караджалово и Скобелево.

Крайречните гори по бреговете на Марица са главно от черна елша, върби и тополи на места примесени с плантации от хибридни тополи. Сред земеделските земи са разпръснати малки дъбови гори. Тревните местообитания са представени от тревни съобщества на ливадна власатка, броеничеста ливадина, ливадна лисича опашка, пасищен райграс, издънкова полевица и др. (Бондев, 1991)

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Марица-Първомай“.

Птиците в защитената зона

В защитената зона са установени 84 вида птици, от които 34 са включени в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 38 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашен в категория SPEC1 е включен 1 вид, а като застрашени в Европа съответно в категория SPEC2 – 13 вида, в SPEC3 – 22 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 29 вида, включени в приложение 2 на ЗБР, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 26 са вписани също в приложение І на Директива 79/409/ЕИО.

Защитена зона „Марица-Първомай“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 1–3 двойки на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията.

Районът на Марица при Първомай е мястото в България, където белочелата сврачка гнезди в най-голяма численост. Мястото е едно от най-важните в страната от значение за ЕС за опазването на този вид, както и на късопръстия ястреб. Синявицата и белия щъркел имат представителни за страната популации тук. През зимата по поречието на Марица редовно се среща голямата бяла чапла, а в крайречните земи се задържа пойният лебед.

Заплахи за защитената зона

Интензивни човешки дейности

Защитена зона „Марица-Първомай“ е разположена в близост до гр. Първомай и неговата промишлена зона. Мястото е повлияно от силен антропогенен натиск в резултат на урбанизация и интензивни човешки дейности. На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Територията е уязвима от човешки дейности, свързани основно със земеделие, горско стопанство и управление на водите. Сред най-сериозните въздействия от прилаганите земеделски практики са премахването на естествената растителност и превръщането на пасищата и храсталачните местообитания в обработваеми земи, както и широката употреба на пестициди и изкуствени торове.

Нарушаване на местообитания

Пашата се осъществява на пасища в близост до селищата, поради което тези местообитания са прекомерно изпасвани. Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Марица и залесяването с неприсъщи за района видове, опожаряването на крайбрежната водлюбива растителност, както и разширяването на кариерите за добив на пясък и чакъл нарушава местообитанията, които са важни за птиците ползващи ги за гнездене и почивка, особено късопръстия ястреб и голямата бяла чапла. Общите заплахи за птиците са разпокъсването, нарушаването и промяната на ценните местообитания.