Защитена зона "Западна Странджа"

Описание

Защитената зона се намира в Югоизточна България и обхваща западните части на Странджа планина. От север се намират селата Денница, Оман, Гранитец, Сливово и Богданово. На запад границата достига до яз. „Малко Шарково“ и селата Стефан Караджово, Дъбово, Ружица и Воден. На юг границата на защитената зона съвпада с държавната граница. От Богданово на изток границата преминава през землищата на селата Варовник, Кирово и Белеврен.

Защитената зона обхваща няколко типа местообитания, като най-голяма площ заемат земеделските земи, пасищата и обраслите с храстова растителност открити пространства. Широколистните гори са представени от смесени гори на цер и благун със средиземноморски елементи в подлеса. В най-южната част горите са главно от източен горун и източен бук. Горите имат предимно мозаечно разположение, редуват се с открити обработваеми площи, пасища, тревни формации, лозя и овощни градини. В защитената зона попадат горните течения на водосборните басейни на реките Средецка и Факийска.

За повече информация може да посетите официалната страница с досието на защитена зона „Западна Странджа“.

Птиците в защитената зона

В защитена зона „Западна Странджа“ са установени 112 вида птици, от които 34 са включени в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 53 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени в категория SPEC1 са описани 4 вида, а като застрашени в Европа – съответно в категория SPEC2 – 16 вида, в SPEC3 – 33 вида. Защитената зона обхваща подходящи местообитания за 37 вида, включени в приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 35 са вписани в Приложение І на Директива 79/409/ЕИО.

На територията на защитена зона „Западна Странджа“ и околностите и са установени 8 заети гнезда на малък креслив орел. Локализирани са още 14 заети гнездови територии от вида. Оценката за зоната и околностите и е 30–35 двойки. Популацията на вида за зоната е стабилна, вероятно слабо увеличаваща се. 

Защитената зона е от световно значение за опазването на застрашения от изчезване от планетата царски орел, който гнезди тук. Зоната е една от най-ценните в страната от значение за ЕС за този вид, както и за опазването на още 8 вида птици – ловен сокол, черна каня, ливаден блатар, дебелоклюна чучулига, белочела сврачка, голям маслинов присмехулник и среден пъстър кълвач.

Защитената зона поддържа значителни на европейско равнище гнездови популации на сирийския пъстър кълвач, домашната кукумявка и качулатата чучулига. Късопръстият ястреб, черният щъркел, совоокият дъждосвирец, късопръстата чучулига и големият маслинов присмехулник обитават защитената зона.

Заплахи за защитената зона

Загуба на местообитания

Районът на защитена зона „Западна Странджа“ се използва от местните хора екстензивно, основно за животновъдство и в по-малка степен за земеделие и горскостопански дейности. Намаляването на пашата, последвано от сукцесия на храсталаците и гората, както и разораването на пасищата води до загуба на тревни местообитания за птиците. Използваните в района пестициди са опасни за птиците.

Пожари

Сухите пасища и ливади са силно уязвими от пожари – както естествени, така и причинени от човека. През сухи години големи територии биват опожарявани.

Незаконна сеч

Горите в защитената зона заемат сравнително малки територии, разпръснати сред откритите пространства. Незаконната сеч, събирането на дърва за огрев и залесяването с неприсъщи за района видове влошават качеството на горските местообитания.