Защитена зона "Адата-Тунджа"

Описание

Защитената зона се намира южно от град Сливен. Обхваща поречието на р. Тунджа между сливенския квартал „Речица“ и селата Мечкарево, Самуилово, Панаретовци, Гергевец, Глуфшиево, Желю войвода и Завой.

Представлява комплекс от селскостопански площи, ливади с тревна растителност, на места обрасли с храсти, пасища и открити тревисти терени, разположени по речните тераси около река Тунджа, както и самото корито на реката с тинести и песъчливи брегове и крайречната алувиална тревиста, храстова и дървесна растителност.

Може да посетите  официалната страница с досието на защитена зона „Адата-Тунджа“.

Птиците в защитената зона

В защитената зона са установени 160 вида птици, от които 55 са включени в „Червената книга на Република България“. От срещащите се видове 68 са от европейско природозащитно значение. Като световнозастрашени са описани 4 вида, а като застрашени в Европа, съответно в категория SPEC2 – 19 вида, в SPEC3 – 45 вида. Мястото осигурява подходящи местообитания за 46 вида, включени в Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие, за които се изискват специални мерки за защита. От тях 40 са вписани също в Приложение I на Директива 79/409/ЕИО.

Защитена зона „Адата-Тунджа“ е важна за опазването на малкия креслив орел. Оценката към момента за защитената зона и околностите ѝ е 1 двойка на малкия креслив орел. Предстои обстоен мониторинг за установяване на точния брой гнездящи двойки на територията.

Защитената зона е от световно значение през зимата, като място за почивка на застрашения от изчезване малък корморан и като място за презимуване на голямата бяла чапла.

През зимата районът е постоянна ловна територия за царския орел, който е световнозастрашен вид. Това е едно от най-важните места в страната от значение за ЕС за опазването на полската бъбрица, големия воден бик и ливадния блатар, тъй като тук те гнездят в значителни количества.

Пчелоядът има многобройна гнездова популация, значима на европейско равнище. И други застрашени европейски видове имат представителни гнездови популации в района – малкият воден бик, земеродното рибарче, синявицата, големият маслинов присмехулник. За околностите на зоната има една гнездяща двойка малък креслив орел – в заливната гора „Ормана“.

Заплахи за защитената зона

Интензивни човешки дейности

Защитената зона се намира в гъстонаселен район, където се извършват интензивни човешки дейности. Достъпът до цялата територия е неограничен. Най-сериозните заплахи за мястото са свързани основно с управлението на водите, добива на пясък и чакъл, както и горскостопанските дейности.

Изсичане на растителността

Изсичането на дървесната и храстовата растителност по бреговете на Тунджа с цел предотвратяване на наводнения, залесяването с неприсъщи за района видове, както и увеличаването на добива на пясък и чакъл води до влошаване и унищожаване на местообитанията, важни за почивка на птиците, особено на малкия корморан. Тези дейности, заедно с незаконните сечи, предизвикват ерозия на речните брегове.

Сметища и химикали

На много места и особено покрай пътищата съществуват незаконни сметища. Употребата на пестициди и химикали в околните обработваеми земи предизвиква промени в качеството на водите и оказва влияние върху хранителната база на водолюбивите птици.

Бракониерство

Поради лесния достъп до територията се наблюдава значително безпокойство на птиците, причинено от бракониерството на защитени видове, незаконен лов с мрежи, както и на умишлено пряко безпокойство на малкия корморан при местата му за нощуване.