През юни започна първото отглеждане на фиданките в полезащитните горски пояси на територията на СИДП – гр. Шумен, по проект „Земите и горите на орела“. Механичното почистване на междуредията в поясите беше направено бързо, но самото окопаване на фиданките ще отнеме доста повече от предвиденото време, според заместник-директора на ТП ДЛС-Балчик инж. Радослав Радев. Тази година отглеждането на младите дръвчета ще е изключително трудоемко, заради избуялата трева. Проливните дъждове и високите температури ще запазят растенията свежи дълго време и ще затруднят работниците.

За тази част от страната ни е типична степната растителност. „Друго да не расте, трева винаги ще има“, коментира Радев. Въпреки това той смята, че работниците ще се справят, а голямата почвена влага ще помогне на фиданките и процента на прихващане ще бъде висок.

Проектът „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“, който е към програма LIFE на ЕС, има за цел да опази този рядък вид и да съхрани биологичното разнообразие на горите в България. Страни в проекта са ИАГ, БДЗП, СИДП и ЮИДП. Периодът за изпълнение е 5 години, а различните дейности ще бъдат реализирани на територията на 20 защитени зони по НАТУРА 2000, разположени в Югоизточна и Североизточна България.